Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Lekarz Weterynarii X

II SA/Rz 459/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-12-05

, dochód miesięczny w 2013 r. wynosi po 532 zł, rachunków nie zbiera, nie korzystał i nie korzysta z pomocy społecznej., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje...
kosztów sądowych, a z drugiej że nigdy nie korzystał z pomocy społecznej, w tym w 2012 r., kiedy jego dochód miesięczny wynosił średnio 53 zł. Jest to kwota, za którą...

II SA/Rz 459/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-01-13

życiowych (nawet w ich podstawowym zakresie) i jednocześnie niekorzystania z instytucji pomocy społecznej czy też dopłat do produkcji rolnej. Nadto zauważyć należy...
niejawnym wniosku K. C. przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi W. N. na postanowienie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w [...] z dnia [...] lutego...

II SA/Rz 399/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-01-08

społecznej czy też dopłat do produkcji rolnej. Nadto zauważyć należy, że wnioskodawca w przedmiotowej sprawie kilkakrotnie występował o przyznanie prawa pomocy. W ramach...
[...] stycznia 2014 r. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu technologicznego zakładu - postanawia - odmówić przyznania prawa pomocy obejmującego częściowe...

III SA/Wr 235/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-10-11

posiada stałe dochody w takiej wysokości, iż nie zachodzą przesłanki do przyznania im środków z pomocy społecznej. Nadto- skarżąca była uprawniona do otrzymania nadpłaty...
. U. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję D. Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii...

II SA/Rz 459/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-09-11

-ubezpieczeniowymi z działalności gospodarczej, podania, czy korzysta ze wsparcia pomocy społecznej. Skarżący wezwany także został do przedłożenia kopii zeznania podatkowego za 2012 r...
., W złożonym następnie urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy ponowił to żądanie. Wskazał, że prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe, a jego jedynym źródłem...

III SA/Wr 235/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-11-16

z Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w L., iż nie korzysta ze świadczeń pieniężnych z opieki społecznej., Sygn. akt III SA/Wr 235/07, Wojewódzki Sąd...
. na posiedzeniu niejawnym wniosku H. U. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych na skutek sprzeciwu od postanowienia referendarza...

II SA/Rz 399/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-11-25

. o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia [...] stycznia 2014 r. Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia...
projektu technologicznego zakładu postanawia odmówić przyznania wnioskodawcy prawa pomocy obejmującego częściowe zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy...

II SA/Ol 737/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2007-11-29

737/07 w przedmiocie odmowy przyznania R.K. prawa pomocy w sprawie ze skargi R.K. na postanowienie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia...
'[...]' Nr '[...]' w przedmiocie warunków weterynaryjnych w zakresie produkcji mleka postanawia przyznać R.K. prawo pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych...

II SA/Rz 459/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-07-14

[...] lutego 2013 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania - p o s t a n a w i a - odmówić częściowego przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia...
utrzymał w mocy postanowienie WSA., W terminie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi skarżący złożył na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy PPF...

II SA/Rz 459/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-05-30

r. Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania postanawia odmówić przyznania skarżącemu prawa pomocy w zakresie objętym wnioskiem. Postanowieniem...
netto, a składka na ubezpieczenie społeczne wliczona jest w dochód z działalności., Rozpoznając złożony wniosek stwierdzono, co następuje:, Zgodnie z art. 245 i 246 ustawy...
1   Następne >   +2   6