Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Konserwator Zabytków X

II SPP/Gd 63/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-06-26

wniosku Towarzystwa Opieki nad Zabytkami o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na bezczynność Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przedmiocie udostępnienia...
informacji publicznej postanawia: odmówić wnioskodawcy przyznania prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, działające...

II SA/Op 86/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-07-12

wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli oraz prowadząc postępowanie w sposób budzący zaufanie...
jednoznacznego wykazania, że jej zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Podkreślił przy tym pełnomocnik...

II SA/Gd 399/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-10-01

i nie wyważono tego interesu z interesem społecznym. Skarżąca podkreśliła, że przepisy prawa administracyjnego zawierające wyrażenia nieostre rozpatrywać należy...
, powodem ich włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków jest również działanie w interesie społecznym. Interes ten manifestował się na przestrzeni ostatnich dwóch lat...

II SA/Gd 400/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-10-01

spółek i nie wyważono tego interesu z interesem społecznym. Skarżąca podkreśliła, że przepisy prawa administracyjnego zawierające wyrażenia nieostre rozpatrywać należy...
społecznym. Interes ten manifestował się na przestrzeni ostatnich dwóch lat w dwojaki sposób: poprzez wystąpienia organizacji społecznych i stowarzyszeń, zajmujących...

II SA/Kr 1398/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-03-16

. Pozycja tych krzyży nie została zaznaczona na ortofotomapie stanowiącej załącznik graficzny do karty ewidencyjnej. Konserwator nie wyjaśnił jak przy pomocy dwóch punktów...
społecznych i historycznych mających na celu możliwość zapoznania się z lokalną historią młodemu polskiemu społeczeństwu. Postępowanie nie miało znamion dowolności...