Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Sanitarny X

III SA/Lu 182/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-05-12

w nim, iż domaga się zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata. Do wniosku skarżąca dołączyła dokumenty źródłowe odnośnie korzystania z pomocy społecznej...
, samochód i firmowe konto bankowe., Z uwagi na niski dochód, rodzina korzysta z pomocy społecznej w formie zasiłków rodzinnych na dwoje dzieci - [...] zł i [...] zł...

III SA/Lu 155/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-04-11

wszczęto postępowanie egzekucyjne i zajęty został dom, samochód i konto bankowe skarżącej. W związku z trudną sytuacją materialną rodzina korzysta z pomocy społecznej w formie...
o przyznanie prawa pomocy, łącznie ze środkami przekazywanymi z pomocy społecznej, wynosił [...] zł., W świetle powyższego uznać należy, że wykazana sytuacja materialna i rodzinna...

III SA/Kr 1036/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-12-11

Protokolant Urszula Ogrodzińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 grudnia 2008 r. sprawy ze skargi Domu Pomocy Społecznej na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego...
podniósł, że D. D. pracowała w Domu Pomocy Społecznej w charakterze opiekuna w okresie 01.10.1994r. do 07.02.2007r., a choroba zawodowa została stwierdzona orzeczeniem...

III SA/Lu 481/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-11-17

z [...]; zajęcia komornicze z [...] i [...]; pisma banku [...] z [...] i[...]). W związku z trudną sytuacją materialną rodzina korzysta z pomocy społecznej w formie zasiłków...
z [...]). Z przedstawionych informacji wynika zatem, że miesięczny dochód rodziny, łącznie ze środkami przekazywanymi z pomocy społecznej, wynosi [...] zł., W oparciu o wykazaną...

III SO/Lu 10/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-12-28

rodzina korzysta z pomocy społecznej w formie zasiłków rodzinnych na dwoje dzieci ([...] zł + [...] zł - decyzja GOPS z [...]), dofinansowania obiadów w szkole dla dzieci...
społecznej, wynosi [...] zł., W oparciu o wykazaną w urzędowym formularzu wniosku o prawo pomocy oraz złożonych dokumentach, sytuację materialną i rodzinną strony...

III SA/Lu 107/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-05-10

. wykazuje stratę (księga przychodów i rozchodów za miesiące styczeń, luty i marzec 2010r.). Rodzina korzysta z pomocy społecznej w formie zasiłków rodzinnych na dwoje dzieci...
dochód rodziny, korzystanie ze środków pomocy społecznej) uznać należy, że skarżąca wykazała istnienie przesłanek przyznania prawa pomocy w częściowym zakresie...

IV SA/Gl 516/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-11-14

ustanowienie radcy prawnego. Wskazał, iż jest osobą [...], bez stałego źródła dochodów, pozostającą bez pracy i korzystającą z pomocy społecznej., Jak podano w oświadczeniu...
bez zatrudnienia, nie ma też żadnych oszczędności ani innego majątku, zaś jego jedyny dochód stanowi zasiłek okresowy z pomocy społecznej. Należy zatem przyjąć, że skarżący...

II SA/Lu 1083/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-11-24

, oraz świadczenia z pomocy społecznej w łącznej kwocie [...] zł (świadczenie pielęgnacyjne [...] zł; świadczenia wychowawcze [...] zł oraz zasiłki rodzinne [...] zł...
jednak mieć na uwadze, że źródłem utrzymania rodziny są alimenty na dzieci i świadczenia z pomocy społecznej. Świadczenia te służą głównie zaspokojeniu potrzeb dzieci...

II SA/Rz 1147/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-10-18

ze wsparcia pomocy społecznej., W udzielonej w terminie odpowiedzi wskazała, iż zamieszkuje wraz z córką w mieszkaniu stanowiącym jej własność i pozostaje z nią we wspólnym...
ze wsparcia pomocy społecznej (jeżeli tak, to w jakiej formie i wysokości)., Wyjaśnienie w/w okoliczności miało ułatwić dokonanie prawidłowej i wszechstronnej oceny sytuacji...

II SA/Rz 167/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-04-12

pojazdów mechanicznych oraz średnich miesięcznych kosztów ich utrzymania i eksploatacji,, b) udzielenia informacji o korzystaniu ze wsparcia pomocy społecznej,, c...
ze wsparcia pomocy społecznej oraz wyjaśnienia, co i w jakiej wysokości obejmują wykazane ogólnie w uzasadnieniu wniosku PPF opłaty za mieszkanie (ok. 300 zł.) oraz media...
1   Następne >   +2   +5   +10   13