Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Służby Cywilnej X

II SO/Wa 71/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-16

zadłużenie (np. umowa pożyczki, kredytu, inne); oświadczenia, z czego skarżący się utrzymuje (w przypadku, gdy korzysta ze świadczeń z zakresu pomocy społecznej należało...
. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego lub adwokata w sprawie o sygn. akt II SA 3384-3390/02, II SA 1299/03...

I OZ 184/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-23

się utrzymuje (w przypadku, gdy korzysta ze świadczeń z zakresu pomocy społecznej należało podać miesięczną wysokość uzyskiwanych świadczeń); oświadczenia, czy wnioskodawca...
A. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym p o s t a n a w i a: oddalić zażalenie. Wnioskiem z dnia 21 października 2011 r. skierowanym do Wojewódzkiego Sądu...

IV SA/Wa 2731/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-12

wniosku A. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata (radcy prawnego) w sprawie ze skargi A. S. na pismo Szefa Służby...
Cywilnej z dnia [...] stycznia 2002 r. [...] w przedmiocie konkursu na stanowisko w służbie cywilnej postanawia: - odmówić przyrzynania prawa pomocy. Postanowieniem...

IV SA/Wa 1725/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-29

. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego lub adwokata w sprawie ze skargi A. S. o wznowienie...
konkursu na stanowisko [...] postanawia: odmówić przyznania prawa pomocy. A. S. zwrócił się o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych...

II SO/Wa 79/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-28

wniosku A. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie o sygn. akt II SAB 364/02...
Generalnego w Kancelarii Prezesa RM postanawia 1. odmówić przyznania prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata, 2. oddalić wniosek w przedmiocie zwolnienia od kosztów sądowych...

IV SA/Wa 2731/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-06

. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. S. o zmianę postanowienia z dnia 12 kwietnia 2013 r. o przyznaniu prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata i odmowie zwolnienie...
., nr [...]., Referendarz sądowy postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2013 r. odmówił skarżącemu przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym. Postanowienie to stało się prawomocne w dniu 7...

I OZ 165/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-12

prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi A. S. na bezczynność Szefa Służby Cywilnej w przedmiocie przeniesienia na stanowisko postanawia: oddalić zażalenie...
Postanowieniem z dnia 31 stycznia 2013 r., sygn. akt II SAB/Wa 100/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił A. S. (dalej skarżący), przyznania prawa pomocy...

II SO/Wa 79/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-25

A. S. z dnia 10 października 2010 r. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie o sygn...
. akt II SAB 364/02 postanawia: 1. odmówić przyznania prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata, 2. oddalić wniosek w przedmiocie zwolnienia od kosztów sądowych. Zgodnie...

IV SA/Wa 1725/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-03

niejawnym wniosku A. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego lub adwokata w sprawie...
2183/04 w przedmiocie konkursu na stanowisko [...] postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowić w niniejszej sprawie dla A. S...

I OPS 7/05 - Uchwała NSA z 2006-07-10

tym, że dotyczą spraw o charakterze bytowym, w których zwolnienie od kosztów sądowych podyktowane jest względami społecznymi., Drugi wyjątek dotyczy zwolnienia od obowiązku...
uiszczenia kosztów sądowych w drodze orzeczenia sądowego poprzez przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w całości lub części. Instytucja przyznania...
1   Następne >   2