Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Krajowej Administracji Skarbowej X

I SA/Bd 332/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-07-18

publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in. pomocy społecznej. W celu realizowania swoich zadań M. może tworzyć jednostki organizacyjne. Przykładem takiej jednostki...
organizacyjnej jest powiatowa jednostka budżetowa. W związku z powyższym, Wnioskodawca utworzył jednostki budżetowe pomocy społecznej, do których należy m.in. Dom Pomocy...

I SA/Rz 356/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-08-08

faktyczny wnioskodawca wskazał, że świadczy usługi opiekuńcze w dwóch prowadzonych domach pomocy społecznej w formie zakładów budżetowych, na zasadach określonych w ustawie...
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm. - określanej dalej także jako u.o.p.s.) i przepisach wykonawczych do tej ustawy. W związku...

I FSK 1887/17 - Wyrok NSA z 2020-10-21

rozumianej pomocy społecznej. We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Miasto pytało o swój status jako podatnika VAT z tytułu świadczenia szeregu różnych...
w ośrodku wsparcia - Dziennym Domu Pomocy Społecznej, Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Domu dla Samotnych Kobiet i Matek z Dziećmi, mieszkaniach chronionych,, - pobytu...

I FSK 161/18 - Wyrok NSA z 2020-11-20

(Dz.U. z 1990 r. nr 16 poz. 95 ze zm., dalej jako u.s.g.), w tym w sprawach dotyczących pomocy społecznej. W tym zakresie wnioskodawca działa m.in. w oparciu o ustawę...
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm., dalej jako u.o.p.s.) oraz ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny...

I FSK 1942/17 - Wyrok NSA z 2020-06-23

instancji stwierdził, że sednem sporu w sprawie, jest zagadnienie, czy wykonywanie przez Powiat S., za pomocą powiatowej jednostki budżetowej - Domu Pomocy Społecznej...
, świadczenia kompleksowego pomocy społecznej, w skład którego wchodzi w szczególności zapewnienie wyżywienia i noclegu dla osób uprawnionych na podstawie decyzji administracyjnej...

I FSK 1762/17 - Wyrok NSA z 2020-01-29

, że opłaty pobierane z tytułu wykonywania świadczenia kompleksowego pomocy społecznej, w skład którego wchodzi w szczególności zapewnienie wyżywienia i noclegu osobom...
'u.p.t.u.'. Wykonując opisane we wniosku czynności (zapewnienie mieszkańcom domu pomocy społecznej kompleksowej całodobowej opieki oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb...

I FSK 1354/17 - Wyrok NSA z 2019-11-21

od towarów i usług'), w związku ze świadczeniem przez nią, za pośrednictwem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w P. (dalej: 'MGOPS') usług na podstawie...
ustawy o pomocy społecznej w postaci: usługi opiekuńczych i specjalistycznych usługi opiekuńczych (na podstawie art. 50 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy...

I FSK 1622/17 - Wyrok NSA z 2020-02-20

, że istota w sprawie koncentrowała się wokół rozstrzygnięcia, czy wykonywane czynności w zakresie realizacji zadań dotyczących spraw pomocy społecznej, w zakresie: potrzeb...
jednostkę budżetową - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (dalej: 'MOPS'), gdzie podstawą do przyznania świadczeń z zakresu pomocy społecznej jest decyzja administracyjna...

I FSK 1173/17 - Wyrok NSA z 2019-07-03

podopiecznych w gminnych domach pomocy społecznej - na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, ze zm...
przez Gminę nałożonych na nią przepisami prawa zadań władzy publicznej w zakresie pomocy społecznej., 2. Skarga kasacyjna., 2.1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej...

I SA/Rz 55/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-03-21

ustawy o samorządzie powiatowym 'Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie ... pomocy społecznej'., Dom Pomocy...
i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy i opieki w miejscu zamieszkania. Do zadań DPS (wynikających wprost z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej...
1   Następne >   +2   +5   +10   14