Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego X

VII SA/Wa 1964/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-23

się z niewielkiej pomocy z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 116,00 złotych miesięcznie. Nadmienił, że mieszkanie nie płaci czynszu, jest zadłużone., Zarządzeniem...
czy oprócz dochodu uzyskiwanego z tytułu pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej uzyskuje jakikolwiek inny dochód np. z tytułu podejmowanych prac dorywczych, sezonowych, umów...

I OSK 2301/14 - Wyrok NSA z 2016-03-16

: 'Czy wnioskodawca lub jego współmałżonek korzystał z pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu, albo tego samego rodzaju świadczenia na podstawie innych...
decyzji o przydzieleniu lokalu mieszkalnego z uwagi na przyznanie stronie w innej formacji mundurowej pomocy finansowej, podczas gdy strona będąc funkcjonariuszem ABW...

I OSK 2050/16 - Wyrok NSA z 2018-06-21

i umożliwieniu uzyskania po raz kolejny, po niemalże 20 latach, pomocy mieszkaniowej. Takie działanie niewątpliwie stanowi obejście prawa, jak i naruszenie interesu społecznego...
decyzji przemawiać ma także interes społeczny, a nie wyłącznie interes strony. W interesie społecznym nie leży zaś wielokrotne, po upływie wielu lat, korzystanie z pomocy...

II SA/Wa 135/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-14

[...] listopada 2013 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji zobowiązującej do zwrotu pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego oddala skargę Szef...
Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia [...] kwietnia 2013 r. zobowiązującej M. N. do zwrotu kwoty 6374,40 zł, jako nienależnie pobranej pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego...

I OSK 2049/16 - Wyrok NSA z 2018-06-21

. na mocy decyzji nr [...] Szefa Urzędu Ochrony Państwa pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego, nastąpiło wbrew zakazowi wynikającemu z art. 109 pkt 1 ustawy...
się lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej, są określone w art. 109 ustawy o ABW oraz AW, ma to miejsce m.in. w razie skorzystania z pomocy finansowej...

II SA/Wa 1778/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-13

, odpowiadając na pytanie nr 8 wniosku o treści: 'Czy wnioskodawca lub jego współmałżonek korzystał z pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu...
pomocy finansowej, podczas gdy strona będąc funkcjonariuszem ABW nie otrzymała pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego w miejscowości pełnienia służby...

II SA/Wa 2079/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-18

[...] października 1994 r., pod wspólnym numerem [...], przyznana została pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego, w wysokości 6.374,40 zł (po denomizacji). Środki...
[...] czerwca 1994 r. i z dnia [...] października 1994 r., wydanych w przedmiocie przyznania jej pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe., Szef ABW decyzją z dnia...

I OSK 1688/14 - Wyrok NSA z 2015-11-04

Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia [...] sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przyznania pomocy finansowej 1...
., z dnia [...] czerwca 1994 r. i z dnia [...] października 1994 r., pod wspólnym numerem [...], przyznana została pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego...

II SA/Wa 136/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-14

przez organ negatywnej przesłanki, o której mowa w art. 109 pkt. 1 tj. przyznania uprzednio pomocy finansowej, podczas gdy w sytuacji utraty przez wnioskodawczynię prawa...
do dotychczas zajmowanego lokalu mieszkalnego, uchylenia decyzji o przyznaniu pomocy finansowej oraz wydania decyzji o jej zwrocie, organ miał podstawy do przyznania...

II SA/Wa 1947/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-20

Wewnętrznego z dnia [...] września 2007 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia i zwrotu pomocy finansowej 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
Nr [...] z dnia [...] czerwca 2007 r 2) zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu w całości. W. R. decyzją z dnia [...] lipca 2004 r. nr [...] otrzymał pomoc finansową...
1   Następne >   +2   5