Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorząd Województwa X

I SA/Sz 292/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-04-30

). Oświadczył, że utrzymuje się z żoną z emerytury i 'sporadycznie' z wynajmu pokoju gościnnego, nie posiada innych dochodów, nie korzysta z pomocy społecznej, ani innych...
. I. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Samorządu Województwa...

VIII SA/Wa 69/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-28

lub inne inicjatywy społeczne wskazane we wniosku o przyznanie pomocy, które będą miały charakter stały lub będą odbywały się cyklicznie, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu...
artystycznych, nauki języków obcych, zajęć opiekuńczo - wychowawczych lub innych inicjatyw społecznych wskazanych we wniosku o przyznanie pomocy które będą miały charakter...

V SA/Wa 81/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-14

, nauka języków obcych, zajęcia opiekuńczo - wychowawcze lub inne inicjatywy społeczne wskazane we wniosku o przyznanie pomocy, które będą miały charakter stały...
, nauka języków obcych, zajęcia opiekuńczo- wychowawcze lub inne inicjatywy społeczne wskazane we wniosku o przyznanie pomocy, które będą miały charakter stały...

V SA/Wa 199/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-28

będą prowadzone zajęcia artystyczne, nauka języków obcych, zajęcia opiekuńczo - wychowawcze lub inne inicjatywy społeczne wskazane we wniosku o przyznanie pomocy...
obcych, zajęcia opiekuńczo- wychowawcze lub inne inicjatywy społeczne wskazane we wniosku o przyznanie pomocy, które będą miały charakter stały lub będą się odbywały...

V SA/Wa 194/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-20

Samorządu Województwa Mazowieckiego z dnia [...] września 2018 r. nr [...] w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o przyznanie pomocy finansowej uchyla...
Województwa M.o (dalej: Samorząd Wojewódzki lub organ) zawarte w piśmie z [...] września 2018 r., nr [...] pozostawiające bez rozpatrzenia wniosek o przyznanie pomocy złożony...

V SA/Wa 200/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-07

-wychowawcze lub inne inicjatywy społeczne wskazane we wniosku o przyznanie pomocy, które będą miały charakter stały lub będą się odbywały cyklicznie, lecz nie rzadziej...
Województwa Mazowieckiego z dnia ...listopada 2018 r. nr ... w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej oddala skargę. W dniu [...] sierpnia 2016 r. [...] (dalej...

I SA/Ol 146/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-05-21

Samorządu Województwa z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie odmowy przyznania pomocy na realizację projektu I .uchyla zaskarżony akt. W dniu 17 lutego 2014 r. Gmina...
A (dalej również jako: 'strona', 'skarżąca', 'Gmina') złożyła, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania '[...]', wniosek o przyznanie pomocy w wysokości 141.230 zł...

III SA/Po 725/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-11-13

rozwoju w cel strategiczny 2. Zrównoważony rozwój społeczny, cel szczegółowy 2.1. poprawa i rozwój infrastruktury społecznej'., Podstawą odmowy przyznania pomocy...
ze skargi G B na akt Zarządu Województwa W z dnia ... 2013 r. nr ... w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej I. uchyla zaskarżony akt, II. zasądza od Zarządu...

I SA/Sz 542/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-11-24

Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 lipca 2022 r. nr WPROW.I.07220-142/22; UM16-65150-UM1610142/22 w przedmiocie przyznania pomocy na realizację operacji 'Wykonanie...
[...] złotych tytułem poniesionych kosztów postępowania sądowego. W dniu 6 czerwca 2022 r. Gmina K. (dalej 'Gmina') złożyła wniosek o przyznanie pomocy dla operacji 'Gospodarka wodno...

III SA/Po 515/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-12-19

społeczne wskazane we wniosku o przyznanie pomocy, które będą miały charakter stały lub będą się odbywały cyklicznie, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu...
, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze lub inne inicjatywy społeczne wskazane we wniosku o przyznanie pomocy, które będą miały charakter stały lub będą się odbywały cyklicznie...
1   Następne >   3