Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rektor Uniwersytetu/Politechniki/Akademii X

III SA/Łd 483/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-11-17

stypendium socjalnego na rok akademicki 2021/2022. Do wniosku załączyła m.in. zaświadczenie wydane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w P. z 20 października 2021 r...
rodziny wnioskodawczyni wynosi 519 zł. Studentka nie dostarczyła zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej oraz nie zostały udokumentowane...

II SA/Ke 1056/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-02-18

,, - rodzina pobiera świadczenie wychowawcze, zasiłek rodzinny oraz świadczenia rodzicielskie, a także świadczenia z ośrodka pomocy społecznej - co ustalono na podstawie...
przedłożonego zaświadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,, - A. B. nie posiada obecnie żadnych dochodów oraz innych źródeł utrzymania rodziny., W związku z faktem...

II SA/Ke 80/22 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-03-29

określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej (tj. kwoty 528 zł). Studentka dołączyła zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej, z którego nie wynikała faktyczna...
sytuacja dochodowa i majątkowa rodziny. Zaświadczenie jedynie potwierdziło fakt niekorzystania z pomocy społecznej. Studentka nie udokumentowała również źródeł utrzymania...

II SAB/Ol 96/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-12-29

) do usunięcia rażącego naruszenia prawa, do którego doszło wskutek wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie organizacji pomocy społecznej...
, którego treść i forma narusza przepisy wynikające z rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2004r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy...

II SA/Wa 2664/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-19

ośrodka pomocy społecznej o sytuacji majątkowej i finansowej jego i jego rodziny, pomimo iż do przedłożenia wspomnianego dokumentu został wezwany pismem odebranym przez niego...
pomocy społecznej w miejscu jego zamieszkania o wymagane przepisami zaświadczenie. Student stwierdził, że w sekretariacie wydziału poinstruowano go, że chodzi o dokument...

II SA/Go 800/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-10-21

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. kwoty 528 zł, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z Ośrodka Pomocy...
Pomocy Społecznej o aktualnej sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. Na powyższe wezwanie M.W. odpowiedziała w dniu 4 listopada 2020 r., przedstawiając...

II SA/Go 708/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-10-20

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. kwoty 528 zł, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z Ośrodka Pomocy...
Pomocy Społecznej o aktualnej sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. Na powyższe wezwanie M.W. odpowiedziała w dniu 2 listopada 2020 r., przedstawiając...

I OZ 836/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-07

notarialny potwierdzający nabycie prawa własności tego lokalu mieszkalnego, umowa najmu, itp.); zaświadczenia z właściwego miejscowo ośrodka pomocy społecznej o formach...
i wysokości pomocy społecznej udzielonej skarżącemu i sytuacji rodzinnej skarżącego; decyzji właściwego w sprawach z zakresu pomocy społecznej organu o przyznaniu skarżącemu...

III SA/Łd 370/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-09-08

, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy...
do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. Kwota z ustawy pomocy...

III SA/Lu 462/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-12-19

jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku od dnia [...], kserokopię decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej - Filia nr [...] w [...] o przyznaniu [...] - matce strony...
bezrobotną bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych i utrzymuje się z pomocy społecznej. Strona pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z matką, która również utrzymuje...
1   Następne >   +2   +5   +10   56