Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Regionalna Izba Obrachunkowa X

I SA/Rz 95/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-03-07

dotyczącej postanowienia zawartego w § 1 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 4 polegającego na zmniejszeniu w dziale 852 'Pomoc społeczna' rozdziale 85217 'Regionalne ośrodki pomocy...
społecznej ' wydatków bieżących bezpośrednich na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy społecznej w kwocie 10 000 zł i przeznaczeniu tej kwoty na dotację...

I SA/Rz 312/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-07-20

[...] stycznia 2006r. nr [...] wskazano istotne naruszenie prawa polegające na ujęciu w planie dochodów własnych Domu Pomocy Społecznej w H. z tytułu środków kosmetycznych...
związanych z ujętymi w ramach dochodów własnych:, a) Domu Pomocy Społecznej w H. opłatami z tytułu środków kosmetycznych zużywanych przez fryzjera w kwocie 4.000zł...

II GSK 174/06 - Wyrok NSA z 2006-11-16

. w części dotyczącej postanowienia § 1 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 4, dotyczącego zmniejszenia w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2005 r. w dziale 852 'Pomoc społeczna...
', rozdziale 85217 'Regionalne ośrodki pomocy społecznej' wydatków bieżących bezpośrednich na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy społecznej w kwocie 10.000 zł...

IV SAB/Gl 53/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-09-07

niejawnym sprawy ze skargi D.J. na bezczynność Regionalnej Izby Obrachunkowej w K. w przedmiocie działalności domu pomocy społecznej postanawia odrzucić skargę D.J....
zamieszkująca w Domu Pomocy Społecznej w Ż. pismem procesowym z dnia [...] wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność Regionalnej Izby Obrachunkowej...

I SA/Gl 1627/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-02-26

. W podstawie prawnej przywołano art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 182), która, zdaniem RIO, w żaden...
poprzez uznanie, że uchwała w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej podlega nadzorowi RIO,, - art. 110 ust. 10 ustawy o pomocy społecznej poprzez uznanie, że uchwała...

I SA/Łd 337/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-11-20

; - wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: 'Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w D. w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu...
skierowanych na kwarantannę. W normalnym trybie obiekt będzie pełnił funkcje pomocy społecznej dla osób starszych, w tym głównie w ramach opieki dziennej...

I SA/Łd 338/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-11-20

do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu' z określeniem planu wydatków na nie na kwotę - 3.950.000,00 zł oraz zlikwidowanie w dziale 921, rozdział 92105...
zadania majątkowego pn.: 'Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w D. w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu...

IV SA/Gl 36/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-02-23

Mieszkaniowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. p o s t a n a w i a odrzucić skargę Kierownik Działu Dodatków Mieszkaniowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K...
Obrachunkowej o przekazaniu, w trybie art. 231 k.p.a.. Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. pisma skarżącego z dnia [...]. Z treści tego pisma wynika...

I SA/Gd 1528/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-12-09

dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2...
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.)., Powyższy przepis stanowi o kompetencjach rady gminy w zakresie ustanawiania zwolnień...

II FSK 1927/14 - Wyrok NSA z 2015-12-01

. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 182, dalej: u.p.s.), która, zdaniem RIO, w żaden sposób, nie koresponduje z zasadami...
poprzez uznanie, że uchwała w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej podlega nadzorowi RIO,, - art. 110 ust. 10 u.p.s. poprzez uznanie, że uchwała w sprawie lokalnego...
1   Następne >   +2   +5   8