Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Powiatu X
  • Symbol

II OSK 2258/10 - Wyrok NSA z 2011-01-27

art. 6 pkt 5 oraz art. 112 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 ze zm.) w związku z art. 7...
o samorządzie powiatowym, powiat jest zobowiązany do wykonywania określonych ustawami zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie pomocy społecznej. W art. 4...

IV SA/Wr 556/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-02-21

Samopomocy w Środzie Śląskiej, zarzucając błędną wykładnię art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 )., W uzasadnieniu...
i szkolenia pracowników., Zdaniem organu nadzoru powyższa uchwała została podjęta bez podstawy prawnej., Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej rada powiatu lub rada...

SA/Sz 2351/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-10

[...] z dnia [...] . Nr [...] w przedmiocie utworzenia Powiatowego Zarządu Domów Pomocy Społecznej I. s t w i e r d z a nieważność zaskarżonej uchwały, II. orzeka, że zaskarżona...
utworzenia Powiatowego Zarządu Domów Pomocy Społecznej i wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały., Podstawą prawną kwestionowanej uchwały był art. 6 ust.1...

II SA/Op 453/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-10-17

wskazano, że zaskarżona uchwała, podjęta na podstawie art. 81 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, narusza istotnie przepisy art. 81 ust. 3, ust. 4...
, ust. 5 oraz ust. 6, art. 19 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej. Odnośnie zapisów § 1 i § 2 ust. 1 uchwały, określających obligatoryjne przesłanki do całkowitego...

IV SA/Wr 885/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-01-06

powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.); dalej ustawa o samorządzie powiatowym oraz art. 79 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (j. Dz...
. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.); dalej ustawa o pomocy społecznej podjęła w dniu 30 września 2004r. uchwałę NR XXXII/163/2004 w sprawie określenia zasad częściowego...

IV SA/Wr 699/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-11-08

z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.), Rada Powiatu L. podjęła w dniu [...] r. uchwałę Nr [...] w sprawie określenia zasad...
, że w toku badania legalności tej uchwały stwierdził, że § 4 w istotny sposób narusza art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, § 5 uchwały...

II SA/Op 261/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-10-24

1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 51 ust. 1, 2 i 4 oraz art. 80 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz...
społecznej. Zdaniem Wojewody ustawodawca nie przewidział w żadnym z przepisów ustawy o pomocy społecznej możliwości łączenia w jednej strukturze organizacyjnej...

SA/Sz 2446/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-10

Domów Pomocy Społecznej która zdaniem skarżącego rażąco narusza obowiązujące prawo., Dnia [...] r. Wojewoda [...] i zaskarżył uchwałę Nr [...] z dnia [...] r. w sprawie...
utworzenia Powiatowego Zarządu Domów Pomocy Społecznej do Naczelnego Sądu Administracyjnego., Skarżący, uznając uchwałę [...] w sprawie utworzenia Powiatowego Zarządu...

IV SA/Gl 458/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-02-26

., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz w oparciu o art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm., obecnie obowiązuje tekst...
. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej stanowi bowiem, że rada powiatu ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach...

IV SA/Wr 624/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-08-01

z art. 79 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593) w sprawie ustalania warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców...
ustawy o pomocy społecznej, który jego zdaniem daje uprawnienia do określenia warunków jakie winien uwzględnić starosta przy wydawaniu, w oparciu o art. 79 ust. 2,3 i 5 ustawy...
1   Następne >   +2   +5   +10   24