Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Notarialna X

VI SA/Wa 1565/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-21

publiczno-prawnych 'są jej zupełnie obce' i dlatego w tym zakresie zamierza przygotować się do wykonywania zawodu przy pomocy innych notariuszy lub przy pomocy urzędu...
. wie, że przewidywane były w G. dwie kancelarie notarialne. Kandydatka podnosiła, że wnioskowała o wyznaczenie siedziby według potrzeb społecznych i dlatego odpowiedziała twierdząco...

II GSK 2604/14 - Wyrok NSA z 2016-04-14

przez notariusza, umożliwiając mu dokonywanie czynności notarialnych w języku obcym bez pomocy tłumacza przysięgłego. Nadto KRN podniosła, że ponowna ocena ma zostać dokonana...
z uwzględnieniem interesu społecznego i słusznego interesu obywatela oraz wyczerpujące zebranie całego materiału dowodowego zgodnie z wymogami art. 77 § 1 k.p.a., Tymczasem z akt...

II GSK 1373/15 - Wyrok NSA z 2017-03-16

co do zasadności wniosku, zgodnie z wymogami art. 7 k.p.a., nakazującymi dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego z uwzględnieniem interesu społecznego i słusznego interesu obywatela...
w sposób należyty stanu faktycznego z uwzględnieniem interesu społecznego i słusznego interesu strony, wskutek czego doszło do naruszenia przepisów postępowania, które mogło mieć wpływ...

VI SA/Wa 1929/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-22

poprzez niepodjęcie żadnych kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny...
z uwzględnieniem interesu społecznego i słusznego interesu obywatela oraz wyczerpujące zebranie całego materiału dowodowego zgodnie z wymogami art. 77 § 1 k.p.a., 6...

VI SA/Wa 2017/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-09

obowiązującego prawa nie wprowadza sankcji niezaliczenia kolokwium, to w państwie prawa nie mogą one być wymyślane przez organy samorządu bądź tworzone za pomocą prawa...
analogii nie spowoduje sytuacji gorszej ze względu na interes społeczny lub indywidualny, gdyż stosowanie analogii winno być korzystniejsze z punktu widzenia tych dwóch...

VI SA/Wa 2100/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-22

oraz za pomocą innych uchwał organów samorządu notarialnego. Te inne uchwały wydane są w oparciu o ww. uchwałę a nadto podejmowane są zgodnie z § 13 rozporządzenia...
nie wprowadza sankcji niezaliczenia kolokwium, to w Państwie Prawa nie mogą one być wymyślane przez organy samorządu bądź tworzone za pomocą prawa wewnątrzkorporacyjnego. Według...

VI SA/Wa 409/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-11

przez notariusza umożliwiających mu dokonywanie czynności notarialnych w języku obcym , bez pomocy tłumacza przysięgłego. Nadto KRN wskazała, że ta ponowna ocena ma zostać...
i stwierdziła, że z tych norm wynika, że notariusz dokonując czynności z udziałem osoby nie znającej języka polskiego, zobligowany jest korzystać z pomocy tłumacza...

II GSK 1629/13 - Wyrok NSA z 2013-10-30

środkiem sprawdzania stopnia wykonywania obowiązków aplikanta jest przeprowadzanie kolokwiów i sprawdzianów. Osoba, która przy pomocy tych środków zostaje zweryfikowana...
Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej...

VI SA/Wa 1863/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-30

jego słuszności, czy też celowości, jak również nie rozpatruje sprawy kierując się zasadami współżycia społecznego. Ponadto, co wymaga podkreślenia, Sąd rozstrzyga w granicach danej...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi., O kosztach postępowania sądowego (prawo pomocy całkowite) orzeczono na podstawie art. 242 o ustawy prawo o postępowaniu...

VI SA/Wa 2193/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-15

gorszej ze względu na interes społeczny lub indywidualny, gdyż stosowanie analogii winno być korzystniejsze z punktu widzenia tych dwóch interesów., W konsekwencji...
stanowiącego element interesu publicznego i dla dobra osób (podmiotów) korzystających z pomocy prawnej przygotowanie to winno odpowiadać kryteriom wysokiej jakości...
1   Następne >   3