Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Prezydent Miasta X
  • Symbol

I OW 183/11 - Postanowienie NSA z 2012-02-02

.- opiekuna prawnego małoletniego A. J. w sprawie wydania decyzji ustalającej opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej w O. postanawia: wskazać Prezydenta Miasta W. jako organ...
właściwy w sprawie Burmistrz Miasta i Gminy B., reprezentowany przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w B., wnioskiem z dnia [...] listopada 2011 r. zwrócił...

I OW 116/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-12

umieszczenia jego matki R.P. w Domu Pomocy Społecznej postanawia wskazać Prezydenta Miasta T. jako organ właściwy w sprawie. I OW 116/19, Uzasadnienie, Prezydent Miasta T...
o przyspieszenie umieszczenia jego matki R.P. w Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku w T., poprzez wskazanie Prezydenta Miasta K. jako organu właściwego...

I OW 83/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-02

społecznej postanawia: oddalić wniosek. Wnioskiem z dnia 11 lutego 2009 r. działający z upoważnienia Wójta - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie...
wystąpił o rozstrzygnie sporu o właściwość pomiędzy Wójtem Gminy Czosnów a Prezydentem m.st. Warszawy, w sprawie z wniosku B. L. o skierowanie do domu pomocy społecznej...

I OW 112/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-01

między Wójtem Gminy Wilkowice a Prezydentem Miasta Katowice w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B. R. o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej...
postanawia: wskazać Prezydenta Miasta Katowice jako właściwego do rozpoznania wniosku B. R. o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej. Wójt Gminy Wilkowice reprezentowany...

I OW 195/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-23

społecznej postanawia: wskazać Prezydenta Miasta S. jako organ właściwy w sprawie. Wnioskiem z dnia [...] września 2014 r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w S...
S. a Prezydentem Miasta L. w sprawie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K. M. o zmianę domu pomocy społecznej i przeniesienie go do Domu Pomocy...

I OW 297/19 - Postanowienie NSA z 2020-04-28

właściwego do rozpoznania wniosku L. M. o zasiłek stały oraz objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym., W uzasadnieniu wskazał, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w [...] decyzją...
[...] marca 2019 roku przyznał L. M. (Zainteresowany) zamieszkałemu w Domu Pomocy Społecznej w [...] prawo do zasiłku stałego wraz ze składką na ubezpieczenie zdrowotne...

I OW 182/21 - Postanowienie NSA z 2022-02-24

i Miasta N. a Prezydentem Miasta P. przez wskazanie organu właściwego do wydania decyzji w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej postanawia: wskazać Burmistrza...
o rozstrzygnięcie sporu o właściwość zaistniałego między tym organem a Prezydentem Miasta P. w sprawie wydania decyzji w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej...

I OW 244/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-04

W. a Prezydentem Miasta J. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Z. W. o skierowanie do domu pomocy społecznej postanawia: wskazać Wójta Gminy W. jako organ...
o właściwość pomiędzy nim a Prezydentem Miasta J. w sprawie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Z.W. o skierowanie do domu pomocy społecznej., Wnioskodawca wskazał...

I OW 168/21 - Postanowienie NSA z 2022-02-22

H.B. w domu pomocy społecznej bez jego zgody postanawia: oddalić wniosek. I OW 168/21, Uzasadnienie, Wójt Gminy [...], w imieniu którego działa Kierownik Gminnego Ośrodka...
Pomocy Społecznej w [...], pismem z dnia [...] października 2021 r., wniósł o rozstrzygnięcie sporu o właściwość miejscową pomiędzy Kierownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy...

I OW 108/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-10

L.B. o przyznanie zasiłku celowego., W uzasadnieniu organ wskazał, że L.B. - mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej w K. (umieszczony tam przed dniem 1 stycznia 2004 r...
Miasta [...] przekazał według właściwości wniosek do Wójta Gminy [...]. Podniósł, że L.B. skierowany został do domu pomocy społeczne na podstawie decyzji z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100