Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS X

II SA/Wa 1609/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-27

w drodze wyjątku., Z informacji, jaką organ uzyskał od Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Z. w piśmie z dnia [...] maja 2018 r., wynika, że skarżący M. B. od dnia [...] kwietnia...
2015 r. przebywa w Domu Pomocy Społecznej w Z. (dalej także: 'DPS w Z.')., Następnie, w piśmie z dnia [...] lipca 2018 r. Dyrektor DPS w Z. poinformował organ...

I OW 47/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-21

do domu pomocy społecznej J. C. postanawia: wskazać Burmistrza Miasta i Gminy K. jako organ właściwy do rozpoznania sprawy. Ośrodek Pomocy Społecznej w K. wystąpił...
do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między nim a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w K. w sprawie dotyczącej skierowania J. C. do domu...

II SA/Wa 2479/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-11

administracyjnemu., W toku postępowania organ ustalił, że wnioskodawca jest mieszkańcem Domu Pomocy Społecznej '[...]' w [...] od [...] września 2018 r., gdzie ma zapewnione...
840,70 zł na częściowe pokrycie kosztów utrzymania w domu pomocy społecznej. Pozostałe koszty związane z odpłatnością za pobyt wnioskodawcy w domu pomocy społecznej...

III OSK 4313/21 - Wyrok NSA z 2021-10-13

nie może być przyznane wnioskodawcy, bowiem obecnie przebywa on w domu pomocy społecznej, a zatem ma zapewnione niezbędne środki utrzymania., Skargę na powyższą decyzję...
rodzinnej., Wydając zaskarżoną decyzję organ uznał, że skarżący ma zapewnione niezbędne środki utrzymania, bowiem przebywa w domu pomocy społecznej. Stanowiska tego Sąd...

II SA/Wa 2289/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-03

wynika, że Skarżąca przebywała od dnia [...] listopada 1990 r. w domu pomocy społecznej, zaś od 1986 r. jest niezdolna do samodzielniej egzystencji, co pozwala uznać...
opieki oraz z uwagi na pobyt w domu pomocy społecznej. Organ powołał się przy tym na zaświadczenie Ośrodka Pomocy Społecznej w S. z dnia [...] stycznia 2002 r...

II SA/Wa 1656/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-26

postępowania, ani na wynagrodzenie pełnomocnika. Wskazał, że jest inwalidą o znacznym stopniu niepełnosprawności, korzysta z pomocy miejskiego ośrodka pomocy społecznej...
. Do wniosku dołączył kartę świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. z dnia [...] lutego 2014 r., z której wynika, że od stycznia 2013 r. korzysta on stale...

III SA/Łd 393/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-09-26

, że pozostaje niezdolny do pracy i korzysta z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim otrzymując zasiłek stały w kwocie 645,00 zł oraz zasiłek celowy...
poinformował, że nie pracuje zarobkowo oraz nie uzyskuje dochodu z innych źródeł. Pobiera zasiłki z pomocy społecznej w łącznej wysokości 945,00 zł (645,00 zł zasiłek stały...

III SA/Łd 774/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-01-16

., W toku postępowania prowadzonego w niniejszej sprawie J.S. nie przedstawiła dowodów, z których wynikałoby, że rodzina korzysta z pomocy właściwego ośrodka pomocy społecznej...
społecznej (t.j. Dz.U.z 2009r., Nr 175 poz.1362 ze zm.) organ wskazał, że prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobie w rodzinie, w której dochód...

II SA/Wa 120/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-28

, iż pomoc społeczna została mu udzielona., W odpowiedzi na skargę Prezes ZUS wniósł o jej oddalenie oraz podtrzymał dotychczas zajmowane stanowisko w sprawie...
wnioskowanego świadczenia uzasadnił tym, że posiada on niezbędne środki utrzymania w postaci przyznanego zasiłku stałego z pomocy społecznej w wysokości 444 zł miesięcznie...

II SA/Wa 1232/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-16

nie może być przyznane wnioskodawcy, bowiem obecnie przebywa w Domu Pomocy Społecznej, a zatem ma zapewnione niezbędne środki utrzymania., Powyższa decyzja stała się przedmiotem skargi...
, bowiem przebywa w Domu Pomocy Społecznej. Stanowiska tego nie można zaaprobować, bowiem zostało ono wywiedzione z pominięciem wysokości dochodu skarżącego. W ocenie Sądu brak...
1   Następne >   +2   +5   +10   100