Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej X

VIII SA/Wa 288/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-22

o wszczęciu z urzędu postępowania o przymusowym wykwaterowaniu. Z pisma MOPS wynika, iż skarżąca nie korzysta z pomocy społecznej. Pobiera wojskową rentę rodzinną przyznaną...
wykwaterowania tj. kobiety w ciąży, małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm...

II SA/Wa 1882/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-12-21

świadczenia z pomocy społecznej. W takim przypadku dyrektor oddziału regionalnego Agencji winien wystąpić do sądu z pozwem o nakazanie opróżnienia lokalu mieszkalnego...
kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej, ani też nie potwierdziła zaistnienia przesłanki uzasadniającej wystąpienie przez dyrektora oddziału regionalnego...

II SA/Wa 2033/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-22

. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, z późn. zm.) lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałego, obłożnie...
wykwaterowania, a także emeryta i rencisty spełniającego kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej., Skarżąca złożyła odwołanie od powyższej decyzji do Prezesa...

I OSK 1412/09 - Wyrok NSA z 2010-04-22

wykwaterowania nie stosuje się w stosunku do emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej. Dotyczy on zatem osób, które spełniają...
te kryteria, a nie pobierają świadczenia z pomocy społecznej. Tymczasem w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji organ podniósł, że W. S. nie spełnia warunków wskazanych art. 45...

V SA/Wa 1801/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-15

schorzenia kręgosłupa., Do wniosku załączyła decyzje ([...],[...] oraz [...]) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w M. z dnia [...] listopada 2007 r. Z nadesłanych...
zwolnienia od kosztów sądowych, skarżąca korzysta z pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w M. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego ustalono...

V SA/Wa 1802/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-15

mogłaby wykonywać biorąc pod uwagę stan schorzenia kręgosłupa., Do wniosku załączyła decyzje ([...],[...] oraz [...]) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w M...
) o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, skarżąca korzysta z pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w M. Na podstawie...

II SA/Wa 568/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-08

, że w przedmiotowym lokalu zamieszkują K. i W. Z., przy czym W. Z. jest osobą niepełnosprawną. Ponadto ustalono, że W. Z. jest objęty pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej...
marca 2004 r. o pomocy społecznej i wezwał do złożenia dokumentów potwierdzających, że K. Z. sprawuje opiekę nad niepełnosprawnym bratem i wspólnie z nim zamieszkuje...

II SA/Wa 737/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-26

świadczących o spełnianiu przez niego kryteriów do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej, co uzasadniało zastosowanie wobec niego, na podstawie art. 45 ust. 1...
artykułu, wskazanego trybu nie stosuje się do emeryta lub rencisty spełniającego kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej. Dodać należy, że przepis ten nie mówi...

II SA/Wa 2039/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-21

przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 1001) lub ubezwłasnowolnionych, sprawujących nad taką osobą opiekę...
i wspólnie z nią zamieszkałych, a także emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej. W takich przypadkach dyrektor oddziału...

II SA/Wa 1718/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-13

), małoletnim (art. 45 ust. 3 pkt 2), niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 1001 i Nr 273...
brutto 2.278,22 zł miesięcznie, z którego po odliczeniu potrąceń do wypłaty pozostaje 1.316,62 zł. Zgodnie z informacją z Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] nr [...] z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   18