Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej X

II SAB/Wa 2/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-12

, pozwalające na przyznanie rodzinie pomocy społecznej. Jak wskazuje się w doktrynie oraz orzecznictwie sądów administracyjnych prawo pomocy powinno być udzielane...
D. J. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi D. J. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu...

II SAB/Wa 2/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-22

, pozwalające na przyznanie rodzinie pomocy społecznej. Jak wskazuje się w doktrynie oraz orzecznictwie sądów administracyjnych prawo pomocy powinno być udzielane przede wszystkim...
. od postanowienia referendarza sądowego z 12 lutego 2016 r. odmawiającego przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi D...

II GSK 1863/12 - Wyrok NSA z 2014-05-13

jedynie dla abonentów, którzy otrzymują z Ośrodka Pomocy Społecznej świadczenie pieniężne w formie zasiłku stałego oraz złożyli otrzymany od T. i potwierdzony przez Ośrodek Pomocy...
Społecznej bon. Jednakże do planu p. na koniec 2008 r. przystąpiło jedynie 518 abonentów, co nie miało wpływu na zmniejszenie bazy abonenckiej planu t. s., W konsekwencji...

VI SA/Wa 2166/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-28

, którzy otrzymują z Ośrodka Pomocy Społecznej świadczenie pieniężne w formie zasiłku stałego oaz złożyli otrzymany od T. i potwierdzony przez Ośrodek Pomocy Społecznej...
dla osób niepełnosprawnych;, 6) świadczenie usług telefonicznych za pomocą aparatów publicznych., Pismem z dnia [...] czerwca 2009 r. T. złożyła wniosek o przyznanie...

VI SA/Wa 2359/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-28

przystąpienia do niego na prawach strony, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi danej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny, zgodnie z art. 31 § 4 kpa...
',, - 'Dane dotyczące świadczenia usług za pomocą publicznych aparatów samoinkasujących T. S.A. w okresie 8 maja - 31 grudnia 2006 r.', stanowiącym Załącznik nr 2 do w/w pisma...

VI SA/Wa 3877/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-07

skarżącej od [...] czerwca 2008 r. Pakiet ten może być świadczony jedynie dla abonentów, którzy otrzymują z Ośrodka Pomocy Społecznej świadczenie pieniężne w formie zasiłku...
stałego oaz złożyli otrzymany od skarżącej i potwierdzony przez Ośrodek Pomocy Społecznej bon. Jednakże do planu przyjaznego na koniec 2008 r. przystąpiło jedynie 518...

II GSK 61/07 - Wyrok NSA z 2007-06-21

ubezpieczenia emerytalnego lub rentowego lub korzystaliby z pomocy społecznej. Informacje te, zdaniem organu, wykraczały poza zakres danych określonych w art. 161 ust. 2 ustawy...
, przedłożyła Prezesowi Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty projekt cennika usług telekomunikacyjnych pod nazwą 'plan tp społeczny' z jednoczesnym wycofaniem...

VI SA/Wa 1939/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-30

w postępowaniu na prawach strony uznając, że jest to uzasadnione celami statutowymi danej organizacji i przemawia za tym interes społeczny., W dniu [...] września 2010 r...
. nr [...], - kopii decyzji Prezesa UKE z dnia [...] września 2006 r. nr [...],, - dokument 'Analiza rynku usług telefonicznych świadczonych za pomocą publicznych aparatów...

VI SA/Wa 20/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-27

., Pismem z 18 sierpnia 2021 r. [...] złożył wniosek o dopuszczenie organizacji społecznej do udziału w tym postępowaniu na prawach strony. We wniosku skarżący powołał...
się na art. 31 § 1 pkt 2 k.p.a., zgodnie z którym organizacja społeczna w sprawie dotyczącej innej osoby może występować z żądaniem dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu...

VI SA/Wa 1971/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-06

za pomocą aparatów publicznych., Organ zauważył, iż zarówno w dacie wyznaczającej koniec okresu, którego dotyczy Wniosek (tj. za rok 2008 r.) jak i w chwili składania...
1   Następne >   +2   +5   +10   18