Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Rady Ministrów X
  • Symbol

II SA/Rz 349/23 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2023-04-04

odmowy skierowania do domu pomocy społecznej oddala sprzeciw. Przedmiotem kontroli Sądu jest decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie (dalej: 'SKO', 'Kolegium...
I instancji') z 10 listopada 2022 r. nr M-GOPS.71310/1/22 w przedmiocie odmowy skierowania K.K. (dalej: 'Skarżąca') do domu pomocy społecznej i przekazująca sprawę do ponownego...

II SA/Rz 1195/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2023-03-22

w Rzeszowie z dnia 11 sierpnia 2022 r. nr SKO.4110/79/2022 w przedmiocie odmowy skierowania do domu pomocy społecznej uchyla zaskarżoną decyzję i decyzję Burmistrza [...] z dnia...
do domu pomocy społecznej., Z uzasadnienia skargi oraz nadesłanych akt sprawy wynika, że wnioskiem z 5 kwietnia 2022 r. RK zwróciła się do Burmistrza [...] (dalej...

II SA/Rz 1196/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2023-03-14

przez opiekunki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] w wymiarze 4 godzin w każdy roboczy dzień miesiąca w okresie od 4 grudnia 2018 r. do 29 listopada 2019 r., ustalając...
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] w wymiarze 4 godzin w każdy roboczy dzień miesiąca w okresie od grudnia 2019 r. do 30 listopada 2020 r., ustalając odpłatność za 1...

II SA/Rz 281/23 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2023-03-29

w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej oddala sprzeciw. Zaskarżoną sprzeciwem decyzją z 29 grudnia 2022 r. nr SKO.4110/136/2022, Samorządowe Kolegium...
[...] z 30 września 2022 r. nr MGOPS.5026.21.2022.O, ustalającą wysokość opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi...

II SA/Rz 1021/23 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2023-10-25

, skarżąca otrzymała pomoc rzeczową w postaci paczki żywnościowej, przygotowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w [...] i dostarczonej przez pracowników socjalnych...
u.p.s. ustawodawca określił katalog wyłączeń z dochodu branego pod uwagę w sprawach z zakresu pomocy społecznej, który jest katalogiem zamkniętym. Wobec powyższego...

II SA/Rz 101/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-06-23

przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego u skarżącej Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej działając z upoważnienia Wójta Gminy decyzją z dnia [...] listopada 2019 r...
wysokość świadczenia Organ wziął pod uwagę zarówno sytuację życiową świadczeniobiorcy jak również możliwości finansowe pomocy społecznej oraz potrzeby innych osób...

I OW 315/17 - Postanowienie NSA z 2018-04-10

. do załatwienia według właściwości do Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy., W ocenie wnioskodawcazyni Konwencja podlega wykonaniu przez państwa strony...
Ministrów wniósł o jego odrzucenie, wskazując że organ nie ma żadnych kompetencji w zakresie dotyczącym opieki społecznej., Podkreślono również, że Ośrodek Pomocy...

VII SA/Wa 1679/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-24

dowodu zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł albo zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa. Prezes RM poinformował skarżącego o treści...
, że nie korzysta ze świadczeń pomocy społecznej., 3. Prezes RM, działając na podstawie art. 261 § 2 k.p.a. w zw. z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o opłacie skarbowej...

II SA/Rz 825/23 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2023-10-24

Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie z dnia 17 lutego 2023 r. nr SKO.4110/134/2022 w przedmiocie odmowy zwolnienia z opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej uchyla zaskarżoną...
z opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej., Z uzasadnienia skargi oraz nadesłanych akt sprawy wynika, że decyzją z [...] marca 2022 r. nr [...] Burmistrz [...] (dalej...

II SA/Rz 102/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-06-23

[...] października 2019 r. w/w skarżąca wystąpiła do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) o przyznanie zasiłku okresowego na zakup opału, żywności, pokrycie opłat za rachunki...
rozpoznającego wniosek, a także potrzeby innych osób starających się o tą formę pomocy społecznej., Z decyzją Organu I instancji nie zgodziła się Strona wnosząc do SKO odwołanie...
1   Następne >   +2   +5   +10   93