Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Rady Ministrów X

II SA/Rz 101/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-06-23

przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego u skarżącej Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej działając z upoważnienia Wójta Gminy decyzją z dnia [...] listopada 2019 r...
wysokość świadczenia Organ wziął pod uwagę zarówno sytuację życiową świadczeniobiorcy jak również możliwości finansowe pomocy społecznej oraz potrzeby innych osób...

I OW 315/17 - Postanowienie NSA z 2018-04-10

. do załatwienia według właściwości do Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy., W ocenie wnioskodawcazyni Konwencja podlega wykonaniu przez państwa strony...
Ministrów wniósł o jego odrzucenie, wskazując że organ nie ma żadnych kompetencji w zakresie dotyczącym opieki społecznej., Podkreślono również, że Ośrodek Pomocy...

VII SA/Wa 1679/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-24

dowodu zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł albo zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa. Prezes RM poinformował skarżącego o treści...
, że nie korzysta ze świadczeń pomocy społecznej., 3. Prezes RM, działając na podstawie art. 261 § 2 k.p.a. w zw. z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o opłacie skarbowej...

II SA/Rz 102/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-06-23

[...] października 2019 r. w/w skarżąca wystąpiła do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) o przyznanie zasiłku okresowego na zakup opału, żywności, pokrycie opłat za rachunki...
rozpoznającego wniosek, a także potrzeby innych osób starających się o tą formę pomocy społecznej., Z decyzją Organu I instancji nie zgodziła się Strona wnosząc do SKO odwołanie...

II SA/Wa 1087/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-28

w późnym wieku i samotnego macierzyństwa, od 14 lat zmuszona jest do korzystania z pomocy społecznej, która to pomoc ogranicza się do zwrotnych zasiłków celowych...
w kwotach 100-200 zł. Podniosła, iż jej ostatni pracodawca, tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w L., w którym była zatrudniona w latach 1993-1994, znając jej położenie, odmówił...

II SA/Wa 1214/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-10-19

męża i dochód rodziny w wysokości 841 zł netto nie kwalifikuje jej do objęcia pomocą społeczną. Nadto podniósł, iż skarżąca nie jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna...
, iż świadczenie określone w art. 82 ust. 1 ustawy nie może być utożsamiane ze świadczeniami przyznawanymi na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz...

II SA/Wa 537/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-04

. Oświadczyła, że nie posiada żadnego majątku oraz oszczędności. Utrzymuje się ze świadczeń pieniężnych uzyskiwanych z pomocy społecznej, tj. zasiłku okresowego z powodu...
opłat za mieszkanie, energię, wodę i nieczystości. Podkreśliła, że w 2016 r. otrzymała od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] 1 tonę węgla (groszku), a w 2017 r...

I OSK 1251/07 - Wyrok NSA z 2008-01-08

zastąpiłaby pomoc udzieloną w ramach pomocy społecznej. Zdaniem Wojewódzkiego Sądu, w sprawie takie szczególne okoliczności nie zostały wykazane...
, iż jednak nie może ona być jedyną przesłanką przyznania szczególnego świadczenia, gdyż zastąpiłoby ono pomoc przyznaną na podstawie przepisów o pomocy społecznej. Należy się zgodzić...

I OSK 1831/06 - Wyrok NSA z 2007-01-23

także warunków socjalno-bytowych, a w tym zakresie nie miał podstaw do kwestionowania ustaleń przeprowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w [...], przekazanych...
w rozstrzygnięciu sprawy powołują pismo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] z dnia [...], którego ustaleń Sąd, jak wynika z uzasadnienia wyroku, nie miał podstaw...

II SA/Wa 537/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-11

, że w czasie niepodejmowania zatrudnienia utrzymywała się i utrzymuje się nadal ze świadczeń z pomocy społecznej. Ponownie powołała się na stan zdrowia i wyniki badań podając...
ze świadczeń z pomocy społecznej. Z tego pisma i dokumentów wynika, że pani M.K. nadal nie legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do pracy wydanym dla celów rentowych...
1   Następne >   +2   +5   +10   85