Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia X

VI SA/Wa 2963/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-04

brzmiące: 'Czy świadczenia realizowane są przez pielęgniarkę z co najmniej 2 - letnim doświadczeniem w pracy w opiece w środowisku domowym, w tym w domu pomocy społecznej...
, w tym w domu pomocy społecznej na stanowisku pielęgniarki'', - strona udzieliła odpowiedział 'TAK'., Jednakże następnie oświadczeniem z dnia 15 stycznia 2013 r. składający odwołanie...

VI SA/Wa 1796/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-20

małżonków jest otrzymywana przez skarżącego renta w wysokości netto 652 zł. miesięcznie. Z pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] wynika, że skarżący...
korzysta ze świadczeń pomocy społecznej. Z kolei z wydruku z rachunku bankowego wynika, iż skarżący dysponuje na nim kwotą osiemnastu groszy. Z pozostałych informacji...

III SA/Kr 385/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-09-14

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020, poz. 1876), do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne...
. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020, poz. 1398 ze zm.), osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej...

VI SA/Wa 1566/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-19

jest w toku)., Skarżący podniósł również, że decyzją wydaną w dniu [...] maja 2010 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w B. przyznano mu jednorazowy specjalny zasiłek...
. orzekającą o przyznaniu skarżącemu świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w postaci specjalnego zasiłku celowego na dofinansowanie do kosztów leków i leczenia...

VI SA/Wa 2335/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-19

w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej na terenie powiatu [...]. Firma A. w swojej ofercie prawdopodobne zgłosiła pielęgniarki pracujące w Domu Pomocy Społecznej...
pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej nie jest zatrudniona w domu pomocy społecznej oraz nie realizuje zadań pielęgniarki POZ. Podejrzenie dotyczy następujących pielęgniarek...

VI SA/Wa 913/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-20

niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym, całkowicie niezdolną do pracy, utrzymującą się wyłącznie z zasiłków Ośrodka Pomocy Społecznej [...]. Ponadto skarżący podał...
. Do formularza wniosku skarżący załączył zaświadczenie Ośrodka Pomocy Społecznej [...] z dnia [...] września 2011 r. stwierdzającego, że skarżący korzysta z pomocy ww. Ośrodka...

VI SA/Wa 576/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-10

skarżący nie posiada żadnego dochodu. Skarżący załączył nadto zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej, z którego wynika, że korzysta on z pomocy ośrodka w postaci...
społecznej (a więc jednostka organizacyjna wszechstronnie oceniająca sytuację materialną osoby ubiegającej się o świadczenia z zakresu pomocy społecznej) uznał, iż skarżący...

VI SA/Wa 1904/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-29

co najmniej 2 - letnie doświadczenie w pracy w opiece w środowisku domowym, w tym w domu pomocy społecznej na stanowisku pielęgniarki;, umowy użyczenia lub oświadczenia...
paliatywnej oraz;, posiada 2 - letnie doświadczenie w pracy w opiece w środowisku domowym, w tym w domu pomocy społecznej na stanowisku pielęgniarki;, zapewnienie przez Oferenta...

VII SO/Wa 15/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-26

i przebywa w Domu Pomocy Społecznej dla Bezdomnych w B. Wnioskodawca utrzymuje się z renty chorobowej w wysokości 630 zł. Nie posiada majątku ruchomego, ani nieruchomości. Dochód...
. Posiada niewysoki dochód, dodatkowo obciążony innymi opłatami, jest osobą schorowaną, która mieszka obecnie w Domu Pomocy Społecznej dla Bezdomnych., W związku z powyższym...

VI SA/Wa 1649/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-27

. w formularzu oraz z nadesłanych dokumentów wynika, iż skarżąca pozostaje bez pracy oraz korzysta z pomocy ośrodka pomocy społecznej, pobierając zasiłek celowy na zakup żywności...
z postępowaniem sądowym., W sytuacji, gdy skarżąca pozostaje bez pracy, korzystając z pomocy ośrodka pomocy społecznej i pobierając zasiłek w wysokości 300 zł...
1   Następne >   +2   +5   +10   100