Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego X

VIII SA/Wa 38/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-08

brutto [...] zł miesięcznie., Organ wskazał następnie, że kryterium dochodowe oraz sposób liczenia dochodu wykorzystywane dla potrzeb świadczeń z pomocy społecznej...
, określone zostały w ustawie z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1508 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych...

III SA/Wr 553/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-02

na osobę w rodzinie, wykorzystywane dla potrzeb świadczeń z pomocy społecznej. Na mocy art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r...
z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1058), za kryterium dochodowe do świadczeń z pomocy społecznej dla osoby w rodzinie przyjmuje się kwotę [...] zł. Łączny...

I SA/Ke 356/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-07-07

. Zobowiązany korzystał z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w G.. W okresie od 1 stycznia 2013 r. do lipca 2015 r. została udzielona pomoc w kwocie 5208,07 zł...
z roszczeniami do osoby, która spowodowała zniszczenia rowów. Z tytułu pożaru w 2013 r. jedyną uzyskaną pomocą była kwota 500 zł z gminnego ośrodka pomocy społecznej. Brak...

VII SO/Wa 3/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-02

z jego członków rodziny nie posiada rachunków bankowych oprócz synowej, która założyła konto bankowe ze względu na wymogi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dla wypłat...
także zaświadczenie z Urzędu Miasta i Gminy R. o dochodowości z gospodarstwa rolnego oraz aktualną kartę informacyjną z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej., Z nadesłanych...

V SA/Wa 1739/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-06

. Część gospodarstwa skarżącego stanowią użytki zielone oraz nieużytki., Ponadto z informacji udzielonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w R. wynika, że rodzina...
wnioskodawcy nigdy nie korzystała z żadnych świadczeń pomocy społecznej, a stałym źródłem jej dochodu jest emerytura matki w kwocie [...] zł netto oraz dochód z gospodarstwa...

VIII SA/Wa 39/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-08

przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie z 12 marca 2014 r., o pomocy społecznej (t.j. Dz. U z 2018r., poz. 1508) oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia...
17.07.2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U z 2018 r., poz. 1358). Organ ustalił, iż łącznie dochód...

V SA/Wa 393/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-16

rolny. Nie korzysta z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej., Decyzją z [...] czerwca 2008 r. nr [...], Prezes KRUS rozłożył wnioskodawcy na raty należności z tytułu...
Pomocy Społecznej oraz pobieranie dopłat z funduszy unijnych jest w stanie spłacić zadłużenie z tytułu składek wraz z odsetkami. Podkreślił, iż argumentacja organu...

I SA/Ke 330/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-08-26

i otrzymywała zasiłek dla bezrobotnych. Z uwagi na problemy zdrowotne partnerki oraz utratę zasiłku dla bezrobotnych wnioskodawca zwrócił się do ośrodka pomocy społecznej o pomoc...
i matki)., Trudną sytuację finansową rolnika potwierdza ponadto okoliczność przyznania przez Ośrodek Pomocy Społecznej zasiłku okresowego oraz zasiłku celowego (decyzje...

II SA/Wa 735/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-14

również, że wnioskodawczyni otrzymuje określoną pomoc z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w P., zatem ma ona zapewnione wsparcie w wystarczającej wysokości., Na skutek...
z posiadanego gospodarstwa rolnego, zatem organ przyjął aktualny miesięczny dochód z 1 ha przeliczeniowego, wynikający z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej...

VIII SA/Wa 85/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-05-27

pielęgnacyjne małżonki z Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w L. oraz zasiłek pielęgnacyjny łącznie w wysokości [...] zł miesięcznie, a także renta socjalna córki...
Rady Ministrów z 11.07.2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Podsumowując dochód miesięczny rodziny...
1   Następne >   +2   +5   +10   84