Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Instytutu Pamięci Narodowej X

IV SA/Wa 2307/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-17

z pomocy społecznej., Skarżący nie ma oszczędności, innych zasobów pieniężnych, ani wartościowych przedmiotów., Należy nadmienić, że referendarz sądowy postanowieniem z dnia...
związanych z eksploatacją mieszkania, korzystał on ze świadczeń z pomocy społecznej. Pomoc społeczna z zasady ma natomiast na celu umożliwienie przezwyciężania trudnej...

IV SA/Wa 2307/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-21

za media w wysokości 60 zł, natomiast opłaty za energię elektryczną w wysokości około 370 zł pokrywane są ze świadczeń z pomocy społecznej., Skarżący nie wykazał...
podstawowych kosztów utrzymania. W tej sytuacji L. M. - jak oświadczył - korzysta z pomocy społecznej w celu pokrycia części kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania...

IV SA/Wa 520/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-19

, ani majątku, który można by zbyć w celu pozyskania środków finansowych, jest osobą niepełnosprawną, aktualnie utrzymuje się dzięki pomocy społecznej, która ze swej...
i możliwości (art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.)., Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że skarżący...

V SA/Wa 12/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-22

mających jakąkolwiek wartość. Skarżący oświadczył, że znajduje się pod stałą opieką lekarską. Dodał, że korzystał z pomocy opieki społecznej., Rozpoznając wniosek zważyć...
. Skarżący nie posiada oszczędności, nieruchomości oraz przedmiotów wartościowych. Znajduje się pod stałą opieką lekarską oraz otrzymywał pomoc społeczną., Wskazane wyżej...

II SA/Wa 1712/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-03

skarżący załączył decyzję z MGOPS w U.z dnia [...] grudnia 2012 r. przyznającą A. W. świadczenie z pomocy społecznej w formie zasiłku okresowego., Pismem z dnia [...] lutego...
, czy skarżący i osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, korzystają ze świadczeń z zakresu pomocy społecznej. W przypadku pozytywnej odpowiedzi należało wskazać rodzaje...

IV SA/Wa 2056/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-10-02

);, 2. dowód wpłaty w dniu 22 sierpnia 2018 r. kwoty 34,37 zł na rzecz [...] S.A.;, 3. zaświadczenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 3 września 2018...
r., zgodnie z którym skarżący i jego żona nie korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej;, 4. kopie czterech rocznych obliczeń podatku przez organ rentowy (PIT-40...

II SA/Wa 894/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-02

. z pomocy społecznej, formularza PIT-28, o braku dochodów za rok 2008, złożonego przez syna, a także kserokopie dokumentów, poświadczających stałe wydatki, związane...
Z. Ś. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi Z. Ś. na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania...

VIII SA/Wa 371/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-10

pomocy społecznej, czy też bezrobotne bez prawa do zasiłku (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 marca 2012 r., sygn. akt I OZ 179/12; Centralna...
wniosku J. F. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi J. F. na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci...

V SA/Wa 42/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-27

. do 1 lutego 2008r. z saldem minus 598,88 złotych, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z 21 kwietnia 2006r., decyzję Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 11 września 2006r...
prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi I. W. na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia...

II SAB/Wa 597/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-30

i choć nie jest wysoki przekracza kryterium dochodowe, pozwalające na przyznanie rodzinie pomocy społecznej. Nadto wnioskodawca jest właścicielem dwóch mieszkań...
M. M. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi M. M. na przewlekłe prowadzenie...
1   Następne >   +2   +5   +10   46