Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Gminnej Spółki X

II FW 6/09 - Postanowienie NSA z 2010-03-24

kompetencyjnego w sprawie wydania zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis p o s t a n a w i a: wskazać Prezydenta Miasta Chorzów jako organ właściwy do rozpatrzenia...
o udzielonej pomocy de minimis w związku z poniesionymi przez nią wydatkami z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych na adaptację dźwigu towarowo...