Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów X

I OSK 247/09 - Wyrok NSA z 2009-10-07

r. podczas studenckiej praktyki wakacyjnej w Domu Pomocy Społecznej w K. przy ul. H., dopuściła się przewinienia dyscyplinarnego w postaci zachowania naruszającego...
Pomocy Społecznej im. H. w K. Nadzór fachowy wykonywała pielęgniarka oddziałowa - M.G., a opiekę dydaktyczną sprawowała doktorantka Wydziału Ochrony Zdrowia CM UJ M.D....

IV SA/Gl 474/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-08-13

na podstawie zawieranych umów o dzieło ([...] miesięcznie), a poza tym otrzymuje [...] w kwocie [...] i wsparcie z pomocy społecznej w formie [...], na kwotę [...]., W toku...
o przyznanie prawa pomocy postanawia: 1. zwolnić skarżącego od kosztów sądowych, 2. ustanowić adwokata dla skarżącego. W skardze z dnia 18 maja 2010 r. J. R. zawarł...

II SA/Bd 207/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-05-06

niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.), oraz wyższa niż suma kwot...
z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) i §16, §17, §18, §19, §20 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom...

III SA/Lu 975/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-11-21

wniosku M. G. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi M. G...
o wznowienie postępowania dyscyplinarnego postanawia: odmówić przyznania prawa pomocy. W odpowiedzi na zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi...

II SA/Sz 390/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-09-24

stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna mogą żądać doręczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta...
odmówiła skarżącej przyznania stypendium za okres 3 miesięcy od października do grudnia 2014r., z powodu wyczerpania środków w ramach kwot ujętych w planie funduszu pomocy...

II SA/Ol 148/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-07-02

wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu z dnia 1 października 2007r. wynika, że na dziecko wnioskodawcy od matki dziecka...
się o wymienione stypendia stosownie do treści art. 179 ust. 3 ustawy nie może być niższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy...

II SA/Bd 264/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-04-30

w sprawach dotyczących pomocy i opieki społecznej., Ponadto ustawodawca umożliwia skorzystanie z prawa pomocy w zakresie dotyczącym zastępstwa procesowego również osobie...
. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu [...]w T. z dnia [...] maja 2008r., nr [...] w przedmiocie stypendium...

II SA/Bd 456/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-05-11

lub bezczynność organu w sprawach z zakresu pomocy i opieki społecznej., Przedmiot niniejszej sprawy dotyczy stypendium socjalnego i stypendium na wyżywienie, a więc mieści...
. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w T. z dnia...

II SA/Bd 456/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-07-13

UMK zobowiązana jest uwzględniać przy orzekaniu słuszny interes społeczny zgodnie z art. 7 k.p.a. Trudno natomiast zgodzić się z tezą, że przyznanie pomocy materialnej...
.), zwanej dalej 'Prawem o szkolnictwie wyższym', oraz § 16 i § 17 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UMK z dnia 30 lipca 2007 r. (z późn. zm.) utrzymała...

II SA/Bd 20/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-07-09

stypendium za wyniki w nauce na Uniwersytecie [...] w B. w latach wcześniejszych, zaś - zgodnie z § 26 ust. 3 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom...
, a więc stosownie do § 23 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom [...], spełniła kryteria do otrzymania stypendium. Poza tym na [...] w T. kontynuuje naukę w ramach II...
1   Następne >   2