Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X

IV SA/Wa 2941/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-18

dochodów. Rodzina nie występuje także o świadczenia z pomocy społecznej, a mąż skarżącej nie pracuje i nie jest zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna...
uzyskania prawa pomocy, źródła dochodów. Ten wniosek potwierdza fakt nie korzystania z pomocy społecznej przez wnioskodawczynię oraz jej rodzinę. Wnioskująca...

I SA/Wa 70/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-26

rodziny jest pomoc pieniężna wypłacana z ośrodka pomocy społecznej w wysokości około [...] zł, pomoc od [...] w wysokości [...] zł, dodatek [...] w wysokości [...] zł...
. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi B. D. i R. D. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia...

I SA/Wa 1626/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-20

domowe. Źródłem jego utrzymania jest renta w wysokości [...] zł miesięcznie oraz świadczenia otrzymywane z pomocy społecznej. Poza domem o powierzchni [...] m...
sądowych. Jak wynika ze złożonego oświadczenia jedynym źródłem utrzymania skarżącego jest renta chorobowa oraz świadczenia z pomocy społecznej. W ocenie referendarza...

VII SA/Wa 1583/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-12

350,43 złotych oraz ze środków finansowych jakie otrzymują dzieci z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o łącznej wysokości 1.146,00 złotych. Łączny dochód czteroosobowej...
otrzymują z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny, oraz stypendium szkolne. Podała, że miesięczne koszty utrzymania gospodarstwa...

I SA/Wa 878/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-25

decyzją Prezydenta Miasta [...] z [...] maja 2012 r., jest pobierane na poczet opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, w którym skarżący przebywa...
w związku z jego odpłatnym pobytem w domu pomocy społecznej, nie pozwala uznać, że skarżący ma możliwość samodzielnego wywiązania się z obowiązku pokrycia kosztów...

VII SA/Wa 2164/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-15

do podania, czy oprócz pomocy jaką uzyskuje z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej uzyskuje inną pomoc ze strony rodziny lub innych osób, organizacji społecznych...
przez wnioskodawcę wynika, że nie posiada on stałego źródła dochodu. Utrzymuje się z zasiłku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w T. w wysokości 271,00 złotych miesięcznie...

VII SA/Wa 637/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-28

żywnościowe lub zasiłki stałe, celowe lub inne z Ośrodka Pomocy Społecznej, lub inne formy pomocy), oraz czy otrzymuje pomoc od rodziny, organizacji społecznych...
, jak również żadnej pomocy od Ośrodka Pomocy Społecznej, Caritasu, czy innych organizacji. Oznajmił, że oprócz pomocy finansowej od rodziców otrzymuje wsparcie duchowe od żony...

VII SAB/Wa 101/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-20

o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi A.Z. na bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej postanawia: 1. przyznać skarżącemu A. Z. prawo...
pomocy poprzez zwolnienie od wpisu sądowego od skargi kasacyjnej, 2. przyznać skarżącemu prawo pomocy poprzez ustanowienie adwokata. Zgodnie z art. 245 ustawy z dnia 30...

VII SA/Wa 2765/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-26

pomocy rodziny lub ze świadczeń z pomocy społecznej., W odpowiedzi na ww. pismo skarżąca oświadczyła, że korzystają wraz z mężem z pomocy rodziny, która to pozwala...
o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi D. U. na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] września 2012 r. znak...

IV SA/Wa 1109/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-02

świadczeń. Ani skarżąca, ani jej syn nie korzystają z pomocy społecznej., Majątek I. P. stanowi nieruchomość gruntowa o powierzchni 863 m2, na której znajduje się stary dom...
. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi I. P. na postanowienie Ministra...
1   Następne >   +2   +5   +10   12