Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu X

VI SA/Wa 394/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-26

do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Zapewniono przewoźnikowi prawo do czynnego...

VII SA/Wa 1382/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-10

przedsiębiorstwa kolejowego [...] S.A., mając na uwadze interes społeczny i zobowiązanie strony do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, decyzji nadano rygor natychmiastowej...
, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia narodowego przed ciężkimi stratami, bądź też ze względu na inny interes społeczny...

VII SA/Wa 104/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-01

wykonalności z uwagi na konieczność zabezpieczenia praw przewoźników korzystających z infrastruktury kolejowej P. S.A. W interesie społecznym będzie także zmniejszenie kosztów...
natychmiastowej wykonalności było uzasadnione interesem społecznym., W uzasadnieniu wniosku skarżącej wskazano, że założeniem ustawodawcy było powierzenie utrzymania i rozwoju...

VI SA/Wa 3207/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-29

wskazał, że było ono zasadnie uzasadnione, w szczególności, w świetle wykazanego przez Prezesa UTK interesu społecznego. Prezes UTK podniósł, że powinien kierować...
i to jeszcze za pomocą terminów, którymi na gruncie języka powszechnego (ogólnego, naturalnego) przypisywane jest tożsame znaczenie. Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że trafnie...

VI SA/Wa 2181/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-19

, może skutkować wywołaniem poważnego niebezpieczeństwa w ruchu drogowym. Pozostawienie zatem tego rodzaju naruszenia bez sankcji sprzeczne jest zatem z interesem społecznym...
oraz dokładności wskazań i rejestracji, w granicach błędów określonych w rozdziale III lit. f) pkt 1 ww. Rozporządzenia, za pomocą plombowania, zgodnie z rozdziałem V pkt 4 lit. f...

VII SA/Wa 626/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-17

dotyczące nie tylko planowanej podróży ale również parametry techniczne wózków takie jak szerokość, długość oraz wagę. Gdyby oczekiwanym rodzajem pomocy, udzielanej...
przez drużynę konduktorską, było wniesienie podopiecznych na rękach do wagonu, wówczas bezcelowe byłoby uprzednie powiadomienie spółki o potrzebie udzielenia pomocy podczas...

I OSK 579/07 - Wyrok NSA z 2008-04-02

prawnych. W świetle art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r., państwowe jednostki i organizacje społeczne winny się legitymować decyzją właściwego organu administracji...
i udowodnione za pomocą dokumentów. Natomiast dalsze przekształcenia tego prawa dokonały się ex lege. Zdaniem skarżącej skoro w sprawie domu studenckiego zostało zawarte...

VI SA/Wa 2219/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-14

, - jest Prezes UTK., W myśl zaś art. 12 ust. 1 i 2 ww. ustawy:, 1. Prezes UTK wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Transportu Kolejowego., 2. W skład Urzędu...
stwierdza zatem, że w sprawie wystąpił stan niepewności co do skutków prawnych działania organu, przekładający się na skutki społeczne w postaci poddania w wątpliwość...

I OSK 535/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-31

, że dokumentów takich w ogóle nie było. Występujące w sprawie wątpliwości i braki których nie można wyjaśnić za pomocą środków dowodowych należy bowiem rozstrzygać...
nieodwracalne skutki prawne,, b) niezastosowanie art. 7, art. 8 i art. 12 kpa, poprzez nieuwzględnienie ciążącego na organie obowiązku uwzględnienia interesu społecznego i słusznego...