Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Zagranicznych X

II GSK 2349/11 - Wyrok NSA z 2013-03-08

stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej objętej planem rozwoju...
Rzeczpospolitej Polskiej i Unię Europejską, a tym samym środki jakie zostały przeznaczone na dofinansowanie budowy płyty i zbiorników pochodzą z państw obcych i są pomocą bezzwrotną...

V SA/Wa 1112/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-06

stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej objętej planem rozwoju...
i Unii Europejskiej, a tym samym środki jakie zostały przeznaczone na dofinansowanie budowy płyty i zbiorników pochodzą z państw obcych i są pomocą bezzwrotną., Zwróciła...

V SA/Wa 1826/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-01

Ministrów z 18 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej...
i są pomocą bezzwrotną., Zwróciła się też o przywrócenie terminu do rejestracji umów argumentując, że aż do czasu kontroli podatkowej spółka nie miała świadomości obowiązku...

I OZ 917/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-25

p.p.s.a.' Godzi się jednak odnotować, że również art. 240 p.p.s.a. nie zawiera wyjaśnienia pojęcia 'spraw własnych' organizacji społecznej. Art. 104 ust. 1 ustawy z dnia...
zatem nie jest prowadzona w sprawie własnej, lecz w sprawie społecznej (ma mieć społeczną użyteczność) mieszczącej się w sferze zadań publicznych. Również rozpoznawana sprawa...

VI SA/Wa 44/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-25

Zagranicznych dotyczącej działań Konsula Rzeczypospolitej Polskiej w W. 2. z wniosku L. B. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym postanawia: 1. odrzucić skargę, 2. odmówić...
przyznania prawa pomocy w żądanym zakresie W dniu 14 września 2007r. strona skarżąca złożyła za pośrednictwem Ministra Spraw Zagranicznych do Wojewódzkiego Sądu...

V SA/Wa 1059/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-02

z rolnikami realizują cel wynikający z § 9 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 18 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy...
na dofinansowanie budowy płyty i zbiorników pochodzą z państw obcych i są pomocą bezzwrotną., Spółka zwróciła się też o przywrócenie terminu do rejestracji umów argumentując...

II SAB/Wa 805/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-16

' jest postrzegana przez pryzmat oceny społecznej, oddziaływania na sferę publiczną (tak: wyrok NSA z dnia 27 marca 2018 r., I OSK 1526/16, LEX nr 2485980)., Również Trybunał...
(czasami 'kierunkowego') wykształcenia., Po raz kolejny zaakcentowania wymaga, że jednym z celów ustawy o dostępie do informacji publicznej jest społeczna kontrola procesu...

II SAB/Wa 128/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-15

i obiektywnego, lecz prywatny i subiektywny. Organ wyjaśnił, iż z urzędu wiadomy mu jest fakt rozpowszechnienia przez skarżącego za pomocą środków masowego przekazu - sieci...
działań władzy publicznej, umożliwiać społeczną jej kontrolę, budować społeczeństwo obywatelskie i rozwijać demokrację, w której obywatele mają wpływ na podejmowanie...

II SAB/Wa 305/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-11

, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej. W świetle art. 4 ust. 1 ustawy, przedsiębiorcy i podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych...
i pracodawców reprezentatywne, w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz...

II SA/Wa 2275/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-19

Konwencji, w tym władz Rzeczpospolitej Polskiej. Kontrola, w tym społeczna, wykonania tego obowiązku i uzyskanie informacji o stanie wykonania wyroku możliwe jest w drodze...
wyroków Trybunału jest obowiązkiem Państw-Stron Konwencji, w tym władz Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z art. 46 Konwencji. Kontrola, w tym społeczna, wykonania...
1   Następne >   2