Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X
  • Symbol

I SA/Wa 271/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-12

Ośrodkowi Pomocy Społecznej w M. wniosek A. G., z dnia 15 września 2010 r. o udzielenie pomocy finansowej na naprawę zniszczeń [...]., W toku postępowania ustalono...
powodzi., Wojewoda [...]postanowieniem z dnia [...]września 2010 r., nr [...]przekazał - według właściwości - Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w M...

I OSK 1898/17 - Wyrok NSA z 2018-01-23

. 5 pkt 1, 39 ust. 1, art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, ze zm.)., W uzasadnieniu organ podkreślił, że rodzina...
o pomocy społecznej, że prawo do świadczeń z pomocy społecznej mają osoby zamieszkujące i przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tymczasem skarżąca...

I SA/Wa 407/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-11

marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930, z poźn. zm. - dalej jako ustawa) utrzymał w mocy decyzję Wojewody [...] z dnia [...] lipca 2016 r., znak...
[...].10.2013 r. nr [...] - odmówiono E. Ż. prawa do zasiłku celowego z powołaniem się na art. 5 pkt. 1 ustawy. Stanowi on, że prawo do świadczeń pomocy społecznej mają osoby...

I SA/Wa 2245/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-21

w mocy postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] lipca 2010 r., nr [...] o przekazaniu według właściwości Ośrodkowi Pomocy Społecznej w S. wniosku J. J. i J. J. w sprawie...
na podstawie art. 65 § 1 Kpa oraz art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), przekazał do Ośrodka Pomocy...

IV SA/Wa 397/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-12

formularza wniosku świadczenia z pomocy społecznej. W areszcie śledczym nie jest zatrudniony odpłatnie. Nie posiada nieruchomości, wartościowych przedmiotów, oszczędności...
w celu pełnienia ról społecznych., Przed końcem marca 2007 r. skarżący otrzymywał świadczenia z pomocy społecznej, które z zasady służą umożliwieniu przezwyciężenia trudnych...

I SA/Wa 2307/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-02

skarżącej z dnia [...] sierpnia 2010 r. wynika, iż stanowi ono zażalenie na niezalatwienie w terminie przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w D. wniosku Z.D....
. Należy zatem uznać, iż skarżąca wystąpiła z zażaleniem wniesionym w trybie art. 37 Kpa., Wyjaśnić należy, że zasady przyznawania świadczeń z pomocy społecznej reguluje...

I OW 14/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-20

przekazał, do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach wniosek J. K. zam. w Puławach przy ulicy [...] o umorzenie należności z tytułu wypłaconej w okresie...
Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach nie jest organem właściwym do rozpatrzenia otrzymanego wniosku. Przepisy prawa nie dają kompetencji organowi właściwemu dłużnika...

VII SA/Wa 2022/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-28

z urzędu., Z treści złożonego wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, iż G. L. mieszka w Domu Pomocy Społecznej w S. Utrzymuje się z emerytury w wysokości 1559,69 zł...
. Wnioskodawca za pobyt w Domu Pomocy Społecznej ponosi opłatę w kwocie 1198,88 zł. Do dyspozycji wnioskodawcy pozostaje 360,81 zł. Miesięczne wydatki wnioskodawcy to - leki około...

IV SA/Wa 247/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-21

niezdolności do pracy na skutek niepełnosprawności z pomocy społecznej., P. P. prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe. Nie posiada żadnych przedmiotów wartościowych...
., Z okoliczności faktycznych niniejszej sprawy wynika, że 56- letni skarżący posiada II grupę inwalidztwa. Utrzymuje się z renty inwalidzkiej oraz zasiłku stałego z pomocy społecznej...

I SA/Wa 2245/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-06

lub bezczynność organu w sprawach z zakresu pomocy i opieki społecznej. Wprawdzie przedmiotem sprawy jest przekazanie podania według właściwości, niemniej mając na uwadze...
to, że wspomniane podanie w oparciu o zaskarżone postanowienie przekazane zostało Ośrodkowi Pomocy Społecznej, uznać należy, że sprawa dotyczy szeroko rozumianej pomocy...
1   Następne >   +2   +5   +10   56