Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Skarbu Państwa X

I SA/Wa 1475/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-09-29

ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej, w brzmieniu ustalonym w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz...
. U. Nr 203, poz. 1966), z dniem 1 stycznia 2004 r. Krajowy Ośrodek [...] dla [...] w D. stał się regionalnym domem pomocy społecznej o charakterze specjalistycznym okresowego...

I SA/Wa 1356/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-09

.) - przekazał na rzecz Powiatu S. nieruchomość będącą we władaniu Domu Pomocy Społecznej w P., oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr [...] o pow. [...] ha, uregulowaną...
art. 60 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające (...), bowiem w jej uzasadnieniu czytamy: '...Powiat S. wraz z przejęciem Domu Pomocy Społecznej w P...

I SA/Wa 1476/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-09-29

skargi strona skarżąca powołała się na art. 55g ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, z późn. zm.), który w ust. 2...
nie ustosunkował się w żaden sposób do tego przepisu tak, jak gdyby go nie było. Zdaniem strony skarżącej wskazany art. 55g ustawy o pomocy społecznej stanowił przepis szczególny...

I SA/Wa 463/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-08-31

. 872 ze zm.). Wojewoda podniósł fakt, że przedmiotowe nieruchomości stanowiły własność Skarbu Państwa i znajdowały się w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w S...
odpisem z księgi wieczystej KW Nr [...] właścicielem przedmiotowych nieruchomości był Skarb Państwa. Pozostawały one w zarządzie Domu Pomocy Społecznej w S., który został...

I SA/Wa 2566/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-04

materialnego jest on zmuszony korzystać z pomocy gminnego ośrodka pomocy społecznej. Pomoc ta tylko częściowo pokrywa koszty, które jest on zmuszony wydawać na leki...
(ponadto regularnie koszta on z wsparcia oferowanego przez właściwy ośrodek pomocy społecznej w postaci choćby zasiłku specjalnego na wydatki bytowe) uznać należy...

I SA/Wa 2241/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-11

o przyznanie prawa pomocy wynika, że wnioskodawca utrzymuje się ze świadczeń z pomocy społecznej - zasiłku stałego w wysokości [...] zł miesięcznie. Pozostająca we wspólnym...
majątkowa wnioskodawcy - utrzymującego się ze świadczeń z pomocy społecznej - jest trudna i z posiadanych środków pieniężnych nie jest on w stanie - bez uszczerbku...

I SA/Wa 1741/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-09

domowe. Jest on osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku, bardzo schorowaną. Źródłem utrzymania są świadczenia otrzymywane z pomocy społecznej. Wnioskodawca nie posiada...
prawnego. Sytuacja majątkowa skarżącego, utrzymującego się ze świadczeń z pomocy społecznej, jest trudna i nie jest on w stanie - bez uszczerbku utrzymania koniecznego...

II SA/Kr 1271/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-10-30

utrzymania, brak oszczędności, brak własnego majątku, fakt korzystania z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - nie jest ona w stanie ponieść należnych kosztów...
gospodarowania, faktu korzystania z pomocy społecznej, braku majątku - zdaniem orzekającego, nie jest aktualnie w stanie poczynić oszczędności w celu wygenerowania stosownej...

I SA/Wa 2359/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-20

. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego w sprawie ze skargi R. L. na decyzję Ministra Skarbu...
Państwa z dnia [...] października 2012 r., nr [...] w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty postanawia przyznać R. L. prawo pomocy w zakresie obejmującym...

I SA/Wa 160/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-15

uzyskiwanego dochodu przeznacza na utrzymanie oraz zakup lekarstw. Wnioskodawczyni zaznaczyła, że objętą jest pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej oraz że nie jest w stanie ponieść...
. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi E. D. na decyzję Ministra Skarbu Państwa...
1   Następne >   +2   +5   +10   17