Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju, Pracy i Technologii X

VII SA/Wa 499/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-26

2020 r.;, - skarżący wniósł skargę 15 grudnia 2020 r. do organu niewłaściwego w sprawie (tj. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we [...]);, - Dyrektor...
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we [...] przekazał skargę bezpośrednio do WSA w Warszawie (pisma wpłynęły do Sądu 28 grudnia 2020 r.);, - WSA w Warszawie przekazał skargę...

VII SAB/Wa 48/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-26

r. znak [...] uchylił zaskarżone postanowienie i umorzył postanowienie organu I instancji., Pismem z 7 grudnia 2020 r. złożonym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej...
'., Niezależnie od powyższego pismem z 15 grudnia 2020 r. Z. R. wniósł do WSA w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we [...] skargę...

IV SA/Wa 1958/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-27

w [...] na postanowienie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z [...] lipca 2020 r., [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie dokonania korekty...
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (dalej Minister), po rozpoznaniu zażalenia P. sp. z o.o. z siedzibą w Z. (dalej Spółka lub Skarżąca), utrzymał w mocy postanowienie...

VII SA/Wa 2356/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-21

społeczny w związku z ochroną przyrody i środowiska naturalnego, jaki w postępowaniu reprezentowałaby Skarżąca, Wojewoda powinien był upewnić się, że w sposób prawidłowy...
przez organizację społeczną odwołania od wadliwej jej zdaniem decyzji organów administracji publicznej, ale do uruchomienia postępowania odwoławczego konieczne...

VII SA/Wa 896/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-11-16

Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział...
w sprawie, zainicjowanej wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w niniejszym postępowaniu sądowym, skarżąca przedstawiła, iż posiada jedynie dom w A. oraz mieszkanie w W., Wobec...

I SA/Wa 627/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-20

przeznaczenie w planie pod zabudowę mieszkaniową społeczną, rażąco naruszyły prawo wydając zaskarżone orzeczenie z dnia [...] października 1954 r. i decyzję z dnia [...] kwietnia...
pod zabudowę mieszkaniową społeczną. Ministerstwo Gospodarki Komunalnej decyzją z [...] kwietnia 1955 r. utrzymało w mocy ww. orzeczenie., Minister dalej podkreślił...

I OSK 876/19 - Wyrok NSA z 2022-12-09

. 30 ust. 1 można wywieść, że zakładanie lotniska przysługuje jedynie organizacjom państwowym i społecznym oraz osobom prawnym. Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia...
w § 9 kategorie podmiotów, którym mogło zostać udzielone takie zezwolenie. Do kategorii tych zaliczono jednostki i przedsiębiorstwa państwowe, organizacje społeczne...

I SA/Wa 2851/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-21

miejskim na terenie miast i wsi finansowanych ze środków budżetowych prezydiów rad narodowych lub społecznych bądź realizowanych w ramach czynów społecznych, realizacji...
zorganizowanego budownictwa mieszkaniowego. Budownictwo mieszkaniowe, zaspakajając potrzeby bytowe społeczeństwa, wypełniało jednocześnie przesłankę interesu społecznego...

I SA/Wa 1931/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-22

jest bowiem jedynym środkiem prawnym, za pomocą którego gmina można wykazać nabyte na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z 1990 r. prawo własności nieruchomości. Tak więc decyzja...
widzenia wymagań praworządności - gospodarcze lub społeczne skutki naruszenia, których wystąpienie powoduje, że nie jest możliwe zaakceptowanie decyzji jako aktu wydanego...

VII SA/Wa 2000/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-13

korespondencję także przy pomocy Policji. Przez błąd urzędnika skarżący nie został zawiadomiony o wszczętym postępowaniu, nie mógł czynnie brać w nim udziału i wpływać...
społecznym i gospodarczym. Tymi okolicznościami należy uzasadniać z jednej strony znaczne zwiększenie uprawnień inwestora (decyzja rozstrzyga jednocześnie o ustaleniu...
1   Następne >   3