Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju X

III SA/Gl 447/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-06-21

: ,,ufp'’) tj. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ('MOPS')., Wnioskodawca ramach swojej działalności realizuje m.in. zadania z zakresu spraw pomocy społecznej...
. Wnioskodawca realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej ('Zadania PS') w zakresie: (i) potrzeb bytowych (m.in. zapewnienie wyżywienia), (ii) opiekuńczym (udzielanie pomocy...

III SA/Gl 498/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-07-04

, jako gminy i jako powiatu, nałożone na nią w przepisach prawa powszechnie obowiązującego z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej, tj.:, - usług opiekuńczych...
, specjalistycznych usług opiekuńczych,, - pobytu w ośrodku wsparcia - Dziennym Domu Pomocy Społecznej, Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Domu dla Samotnych Kobiet i Matek z Dziećmi...

I SA/Gd 667/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-08-29

na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy (szkół, przedszkoli, ośrodka pomocy społecznej) dokumentowane są fakturami VAT. W jednostkach tych zainstalowane są liczniki przy pomocy...
wskazała, że dostarczana woda do jednostek organizacyjnych Gminy, tj. budynków, w których znajdują się szkoły, przedszkola lub ośrodek pomocy społecznej oraz budynku...

IV SA/Wa 614/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-14

funkcyjnym). Wysokość zasiłku otrzymywanego przez S. R. (zgodnie z deklaracją skarżącej oraz zaświadczeniem dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy [...], którego kopię...
), a także koszty wyżywienia, ubrania i opłaty za telefon. S. R. wskazała również, że poniosła koszty remontu dachu (dofinansowanego przez ośrodek pomocy społecznej) w wysokości...

I SA/Gd 67/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-03-15

czynnym podatnikiem VAT i składa deklaracje VAT-7. W strukturze organizacyjnej Gminy funkcjonują jednostki budżetowe - Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Kształcenia...
publicznoprawnego (świadczenia nieodpłatnych usług w ramach zadań statutowych poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Kształcenia i Wychowania, Szkołę Podstawową, Gimnazjum...

IV SO/Wa 13/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-11

26 maja 2018 r. i z dnia 28 maja 2018 r. oraz zaświadczenia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w P. (Filia J.) z dnia 28 maja 2018 r. i zaświadczenia...
[...] m2, do kapitalnego remontu. K. S. jest zarejestrowany, jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku. Nie korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej, a konieczne...

V SA/Wa 548/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-24

do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, trzy zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości, zestawienie rocznych wydatków...
. Zaznaczyła równocześnie, że jej mąż nie posiada lokat, oszczędności oraz majątku. Skarżąca złożyła w GOPS wniosek o udzielenie pomocy społecznej i oczekuje na jego rozpoznanie...

I SA/Gd 696/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-07-18

:, 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w S.,, 2. Administracja Oświaty i Wychowania w S.,, 3. Publiczna Szkoła Podstawowa w K.,, 4. Publiczna Szkoła Podstawowa w K.,, 5...
podatnika, nie zmienia faktu, że działania w ramach reżimu publicznoprawnego (świadczenia nieodpłatnych usług w ramach zadań statutowych poprzez ośrodek pomocy społecznej...

IV SA/Wa 1965/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-27

dla siebie i rodziny., Skarżący otrzymuje świadczenie z pomocy społecznej (zasiłek stały). Świadczenie to przyznawane jest w oparciu o kryterium dochodowe (art. 37 ust. 1 w zw...
. z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Dz. U. z 2016 r., 930 ze zm.) i z zasady ma na celu umożliwienie przezwyciężania trudnej sytuacji...

III SA/Gl 568/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-08-02

budżetowych Miasta należą również m.in., a) Dom Pomocy Społecznej 'A' w G. (DPS A),, b) Dom Pomocy Społecznej 'B' w G. (DPS B),, c) Dom Dziecka nr 1 oraz Dom Dziecka nr 2 w G...
wskazanych we wniosku są następujące:, a) DPS A: art. 19 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.);, b) DPS B: art...
1   Następne >   +2   +5   +10   34