Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju Regionalnego X

II GSK 775/14 - Wyrok NSA z 2015-05-05

Rogala po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2015 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Gminy Miejskiej G. - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w G. od wyroku...
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 25 listopada 2013 r. sygn. akt V SA/Wa 1004/13 w sprawie ze skargi Gminy Miejskiej G. - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej...

V SA/Wa 2342/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-15

wydatków do zwrotu przez Gminę Miejską G. jako beneficjenta projektu pn. '...', nr ... realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w G. (dalej: MOPS) w ramach...
Poddziałania 7.1.1. 'Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej' Program Operacyjny Kapitał Ludzki (dalej: POKL)., Po rozpatrzeniu odwołania...

V SA/Wa 1004/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-25

przez Gminę Miejską G. - działającą poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (dalej: Skarżąca, Beneficjent, MOPS), do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie jest decyzja...
w K. - pełniący rolę Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) zawarł z Gminą Miejską G. - w imieniu której działał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej...

II GSK 671/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-16

skargi kasacyjnej Miasta Ł. - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ł. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 31 stycznia 2013 r., sygn. akt V...
SA/Wa 2616/12 w sprawie ze skargi Miasta Ł. - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ł. na decyzję Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia [...] września 2012 r...

V SA/Wa 1408/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-01

wniosku o wstrzymanie zaskarżonej decyzji sprawy ze skargi Gminy Miasta [...] - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na decyzję Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia...
Gminy Miasta [...] - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (zwana dalej: skarżącą) wniosła skargę na decyzję Ministra Rozwoju Regionalnego w przedmiocie określenia...

V SA/Wa 3041/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-26

- Szkolenia dwudniowe - realizacja i rozliczanie projektu systemowego przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie OPS/PCPR; Zadania nr 28 - Szkolenia...
, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach PO KL...

V SA/Wa 1488/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-24

[...] - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] na decyzję Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia [...] września 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek...
od nierozliczonych środków dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej; oddala skargę Przedmiotem skargi wniesionej przez Miasto [...] - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej...

V SA/Wa 2616/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-31

Społecznej w Ł. do reprezentowania tego Ośrodka w granicach zwykłego zarządu mieniem oraz do realizacji projektu pn. 'Nowy obraz pomocy społecznej w Ł.'. Pomijając...
., W odpowiedzi skarżąca nadesłała kserokopie Zarządzeń Prezydenta Miasta Ł. z dnia 29 lipca 2011 r., którymi udzielono pełnomocnictw M. W. p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy...

V SA/Wa 376/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-12

skargę. Przedmiotem skargi wniesionej przez Gminę K.-K., działającą poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (dalej: Skarżąca, Beneficjent, MOPS), do Wojewódzkiego Sądu...
Pomocy Społecznej w K.-K. - umowę ramową o dofinansowanie projektu systemowego PN [...]' nr [...] w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego...

V SA/Wa 1408/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-29

Ośrodka Pomocy Społecznej na decyzję Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia [...] kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty...
Ośrodka Polityki Społecznej w [...] z [...] lutego 2012 r., wydaną w stosunku do Gminy Miasta [...] - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] (zwanego dalej: skarżącym...
1   Następne >   +2   +5   +10   16