Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Pracy i Polityki Społecznej X

I SA/Wa 587/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-04

i Polityki Społecznej z dnia [...] stycznia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej oddala skargę. Minister Pracy...
Miejskiej K. wydania zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej [...] w K. dla osób przewlekle [...] chorych., Zaskarżona decyzja wydana została w następującym stanie...

I SA/Wa 1622/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-08

Prezydenta Miasta E., utrzymał w mocy decyzję Wojewody [...] z dnia [...] lipca 2009 r. nr [...] odmawiającą wydania zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w E...
na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w E., przy ul. [...] przeznaczonego dla [...]. Inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej Delegatury [...] Urzędu Wojewódzkiego w E...

I SA/Wa 796/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-10-04

i Polityki Społecznej z dnia 26 stycznia 2022 r. nr DPS-I.4130.1.2022.AP w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej 1. uchyla zaskarżoną...
postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 57 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej...

I SA/Wa 2371/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-08

i Polityki Społecznej z dnia [...] września 2010 r. nr [...] w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję...
. nr [...] w sprawie o stałe cofnięcie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie pod nazwą '[...]' - utrzymał w mocy...

I SA/Wa 2062/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-09

i Polityki Społecznej o wydanie opinii na temat, czy realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej w trybie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi jest świadczeniem pracy...
w tych jednostkach w rozumieniu art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności czy praca na stanowisku naczelnika wydziału starostwa...

I SA/Wa 667/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-08

[...] stycznia 2006 r. zezwalającej Staroście [...] na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w B. przy ul. [...] przeznaczonego dla [...] osób w podeszłym wieku i [...] osób...
administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody [...] z dnia [...] stycznia 2006 r. zezwalającej Staroście [...] na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w B...

I SA/Wa 1047/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-21

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] czerwca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej oddala skargę...
decyzję Wojewody K. z [...] kwietnia 2017 r. nr [...] o odmowie wydania zezwolenia odwołującej się spółce na prowadzenie domu pomocy społecznej o nazwie Dom Pomocy Społecznej...

II SA/Bk 775/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-01-30

Prokuratora Rejonowego w S. na decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w S. z dnia [...] czerwca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy skierowania do domu pomocy...
społecznej oddala skargę. W dniu 17 maja 2013r. S. Z. zwrócił się z wnioskiem o umieszczenie go w Domu Pomocy Społecznej K. w S., Prezydent Miasta S. decyzją z dnia...

I SA/Wa 385/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-06

Protokolant referent stażysta Zbigniew Dzierzęcki po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 września 2012 r. sprawy ze skargi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K...
wykonaniu; 3. zasądza od Ministra Pracy i Polityki Społecznej na rzecz skarżącego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. kwotę 340 (trzysta czterdzieści) złotych...

I SA/Wa 1347/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-21

[...]-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] na decyzję Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] maja 2018 r. nr [...] w przedmiocie nałożenia kary...
Gminy Miejskiej [...]-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] kwotę 600 (sześćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Minister Rodziny, Pracy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100