Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Obrony Narodowej X

II SA/Wa 2181/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-20

emeryta i rencisty spełniającego kryteria do otrzymania pomocy społecznej nie stosowało się trybu przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji...
Mieszkaniowej w W. nie spełniała zatem kryteriów do otrzymania pomocy społecznej, określonych w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r...

II SO/Wa 31/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-31

w [...]., Podał, że jest osobą przewlekle chorą, pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym wraz z matką, a rodzina utrzymuje się z zasiłków z ośrodka pomocy społecznej...
się wraz z matką z zasiłków z ośrodka pomocy społecznej w łącznej wysokości około 1.000 zł. Rodzina nie posiada majątku ani oszczędności. W konsekwencji oznacza...

II SA/Wa 868/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-22

, prowadzoną przez Ministra Obrony Narodowej, świadczącą usługi bytowe i opiekuńcze na poziomie obowiązującego standardu określonego dla domów pomocy społecznej. Zakres...
działań zmierzających do zaspokojenia niezbędnych ich potrzeb leży w gestii, funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r...

II SA/Wa 940/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-06

, na wezwanie referendarza sądowego, dołączył do wniosku zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w G., z którego wynika, iż korzysta z pomocy tego Ośrodka...
oraz z zasiłków celowych z pomocy społecznej, co łącznie stanowiło w ostatnich miesiącach kwotę 460 - 470 zł na miesiąc., W związku z powyższym należy uznać...

II SA/Wa 297/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-04

określonego dla domów pomocy społecznej., Kodeks postępowania administracyjnego normuje m.in. postępowanie przed organami administracji publicznej w należących do właściwości...
można przywołać ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508), w której art. 59 ust. 1 ustawodawca wprost wskazał, że decyzję...

II SA/Wa 207/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-13

kosztów utrzymania, oświadczenia o ewentualnym korzystaniu z pomocy ośrodka pomocy społecznej., Powyższe wezwanie zostało doręczone W. L. w dniu 29 lipca 2014 r., W piśmie...
z dnia 5 sierpnia 2014 r. wnioskodawca wskazał, że nie korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej, utracił status osoby bezrobotnej, wobec niestawienia się w Urzędzie...

II SA/Wa 207/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-26

społecznej., W piśmie z dnia 5 sierpnia 2014 r. wnioskodawca wskazał, że nie korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej, oraz że utracił status osoby bezrobotnej. Wobec powyższego...
wniosku W. L. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi W. L. na pismo...

III SA/Gd 135/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-04-28

pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym w okresie ostatnich sześciu miesięcy korzystały ze świadczeń z pomocy społecznej; jeżeli tak - stosownego zaświadczenia...
obrazujące rodzaj i wysokość otrzymanej pomocy wydanego przez organ gminy realizujący zadania z zakresu pomocy społecznej; d) wyciągów i wykazów ze wszystkich posiadanych...

II SA/Wa 1490/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-21

bezrobotna; zaświadczenia Ośrodka Pomocy Społecznej stwierdzającego, czy po dniu [...] lipca 2013 r. korzystał z pomocy socjalnej oraz formy tej pomocy., W odpowiedzi...
Społecznej stwierdzającego, czy po dniu [...] lipca 2013 r. korzystał z pomocy socjalnej oraz formy tej pomocy., Pismem z [...] czerwca 2013 r.(k. 14 akt administracyjnych...

II SA/Wa 2079/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-17

, nawet gdy są one uzasadnione. Potrzeby te mogą natomiast uzasadniać ubieganie się przez stronę o świadczenia z tytułu pomocy społecznej oraz inne formy pomocy materialnej przewidzianej...
dla osób znajdujących się w niedostatku. W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, pomocą społeczną są obejmowane osoby, które same, przy wykorzystaniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   32