Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego X

II SA/Wa 1416/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-21

uzasadniających korzystanie ze świadczeń z systemu pomocy społecznej., Zgodnie z ww. przepisem § 17 ust. 13 rozporządzenia, wymogiem formalnym do uznania trudnej sytuacji...
materialnej jest udowodnienie przez wnioskodawcę korzystanie ze świadczeń z systemu pomocy społecznej lub przedstawienie zaświadczenia właściwego ośrodka pomocy społecznej...

II SA/Wa 517/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-29

sytuację życiową. Zgodnie z § 17 ust. 13 rozporządzenia, przez trudną sytuację życiową rozumie się udokumentowaną przez ośrodek pomocy społecznej sytuację kredytobiorcy...
i członków jego rodziny, w której spełnione są przesłanki uzasadniające korzystanie ze świadczeń z systemu pomocy społecznej, albo trudną sytuację materialną wynikającą...

II SA/Wa 1124/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-06

sytuacji materialnej, w tym spełniania przesłanek uzasadniających korzystanie ze świadczeń z systemu pomocy społecznej., Zgodnie z § 17 ust. 13 rozporządzenia wymogiem...
formalnym do uznania trudnej sytuacji materialnej jest udowodnienie przez wnioskodawcę korzystania ze świadczeń z systemu pomocy społecznej lub przedstawienie zaświadczenia...

II SA/Wa 1330/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-17

z systemu pomocy społecznej. Przekazana przez kredytobiorczynię informacja nie wyczerpuje zatem podstawy umorzenia zawartej w § 17 ust. 11 ww. rozporządzenia. Zgodnie...
wnioskodawczyni dołączyła kopię zaświadczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] potwierdzającego, iż matka kredytobiorczyni korzysta ze świadczeń z systemu pomocy...

II SA/Wa 366/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-18

ośrodka pomocy społecznej potwierdzającego spełnianie przez skarżącego przesłanek uzasadniających korzystanie ze świadczeń z systemu pomocy społecznej. Nadto Minister wezwał...
trudnej sytuacji majątkowej obecnie nie korzysta ze świadczeń pomocy społecznej oraz przedłożył:, - oświadczenie stwierdzające, że w ramach prowadzonej działalności...

II SA/Wa 53/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-08

zasadami współżycia społecznego., Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wskazał także, iż częściowe umorzenie kredytu studenckiego nie jest jedyną możliwością pomocy...
korzystanie ze świadczeń z sytemu pomocy społecznej., W związku z faktem, że przekazana przez kredytobiorcę sytuacja nie wyczerpała podstawy umorzenia zawartej w § 17...

II SA/Wa 85/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-19

z przepisem § 17 ust. 13 rozporządzenia przez trudną sytuację życiową rozumie się udokumentowaną przez ośrodek pomocy społecznej sytuację kredytobiorcy i członków jego rodziny...
, w której spełnione są przesłanki uzasadniające korzystanie ze świadczeń z systemu pomocy społecznej, albo trudną sytuację materialną wynikającą z przypadku losowego...

II SA/Wa 1330/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-11

[...] września 2013 r. o posiadanym przez rodziców - E. J. i E. J. gospodarstwie rolnym o powierzchni 2.1849 ha fiz. - 1.8163 ha przel., opinię z Ośrodka Pomocy Społecznej...
w [...] z dnia [...] września 2013 r., dotyczącą trudnej sytuacji materialno-finansowej rodziny, kartę wypłaconych E. J. przez Ośrodek Pomocy Społecznej...

II SA/Wa 1583/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-23

§ 17 ust. 3 rozporządzenia, zgodnie z którym przez trudną sytuację życiową rozumie się udokumentowaną przez ośrodek pomocy społecznej sytuację kredytobiorcy i członków...
jego rodziny, w której spełnione są przesłanki uzasadniające korzystanie ze świadczeń z systemu pomocy społecznej, albo trudną sytuację materialną wynikającą z przypadku...

II SO/Wa 145/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-29

, że z uwagi na trudną sytuację finansową rodzina jest objęta pomocą ośrodka pomocy społecznej - w lutym i marcu 2015 r. został wypłacony zasiłek okresowy po 20 zł., Oświadczyła...
pomocy społecznej., W związku z powyższym należy uznać, że wnioskodawczyni wykazała, iż nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania., Z tych względów...
1   Następne >   +2   +5   9