Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Nauki i Informatyzacji X

I OSK 367/16 - Wyrok NSA z 2018-01-11

, pracami COI kieruje Dyrektor przy pomocy Zastępców, Dyrektora COI powołuje i odwołuje Minister. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności: (1) zarządzanie...
, iż celem skarżącego jest przeprowadzenie - w oparciu o wnioskowane dane - 'społecznej kontroli' przestrzegania przez COI przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach...