Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Kultury X

VII SA/Wa 411/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-23

żadnej pracy dorywczej i nigdy nie korzystały z opieki pomocy społecznej., Oceniając sytuację materialną wnioskodawców uznano, że nie zachodzą przesłanki uzasadniające...
. W. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi D. W., M. W., J. W., M.W. na postanowienie Ministra Kultury z dnia [...] nr [...] w przedmiocie...

VII SA/Wa 411/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-15

deklaracji podatkowej. Strony podały, że ze względu na swój wiek nie podejmują żadnej pracy dorywczej i nigdy nie korzystały z opieki pomocy społecznej., Oceniając...
niejawnym wniosku D. W. i M. W. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi D. W., M. W., J. W., M. W. na postanowienie Ministra Kultury z dnia...

II SAB/Łd 152/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-03-10

wniosek organ 13 października 2020 r. wystosował odpowiedź znak: [...], która została przekazana wnioskodawcy za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP., W ślad...
sporów prawnych; 3) wykorzystania dla szykanowania osób piastujących funkcje publiczne, do pozyskiwania informacji o tych osobach nie w celu społecznej kontroli...

II SAB/Łd 81/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-03-10

od towarów i usług tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej stronie skarżącej z urzędu. a.bł. Stowarzyszenie A. z siedzibą w Ł. zaskarżyło bezczynność...
publiczne, do pozyskiwania informacji o tych osobach nie w celu społecznej kontroli, lecz dla prowadzenia sporów osobistych, zaspokojenia prywatnych animozji., Zdaniem...

II OSK 761/05 - Wyrok NSA z 2006-04-20

spływające z sąsiedniej działki i zwracali się do konserwatora zabytków o pomoc w ratowaniu drewnianego budynku. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami...
z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną...