Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego X

IV SA/Wa 79/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-29

pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym korzystają z pomocy społecznej lub ubiegają się o taką pomoc; w przypadku korzystania z pomocy społecznej - do przedłożenia...
czerpie środki na utrzymanie wieloosobowej rodziny, m.in. czy korzysta z pomocy społecznej. Powyższe skutkuje brakiem możliwości dokonania prawidłowej oceny sytuacji...

II OZ 815/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-15

. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Domu Pomocy Społecznej [...]w K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13...
lipca 2020 r., sygn. akt VII SA/Wa 2368/19 o odrzuceniu skargi w sprawie ze skargi Domu Pomocy Społecznej [...] w K. na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego...

VII SA/Wa 1893/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-18

Ośrodka Pomocy Społecznej w J. z dnia [...] grudnia 2016r. w przedmiocie przyznanego wnioskodawcy świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego oraz decyzji...
. po rozpoznaniu wniosku K. M. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi K. M. na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] lipca 2017r...

VII SA/Wa 1147/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-02

. Oświadczył, że nie korzysta z pomocy finansowej rodziny ani innych osób, nie pobiera świadczeń z pomocy społecznej., [...] wskazał ponadto, że [...] kwietnia 2018 r...
wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi Z. P. na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] marca 2018 r. znak [...] w przedmiocie nakazu...

VII SA/Wa 1895/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-29

). Nie korzysta z pomocy opieki społecznej. Dodała, że nie może wykorzystywać nieruchomości o pow. 2,845 ha z powodu braku dojazdu do niej. Do wniosku załączono szereg kopii...
rachunków i faktur, zaświadczenie z ZUS, zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w [...], odpis orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o stanie zdrowia, dowody...

VII SA/Wa 891/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-18

). Nie korzysta z pomocy opieki społecznej. Dodała, że nie może wykorzystywać nieruchomości o pow. 2,8425 ha z powodu braku dojazdu do niej. Do wniosku załączono szereg...
kopii rachunków i faktur, zaświadczenie z ZUS, zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ż., kopię decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, kopię...

VII SAB/Wa 124/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-29

rachunku bankowego, nie otrzymuje świadczeń z pomocy społecznej., W sprawie zważono, co następuje., Przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu...
. o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi J. P. na przewlekłość postępowania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego postanawia: przyznać J. P. prawo pomocy poprzez...

I SA/Wa 1795/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-02

. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi J. P. na decyzję Ministra Kultury...
i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] września 2007 r. , nr [...] w przedmiocie nakazu przeprowadzenia robót budowlanych przy zabytku postanawia przyznać prawo pomocy...

II SAB/Wa 703/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-14

uzupełnił pismem z dnia 18 grudnia 2013 r., Podał, że jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku, nie otrzymuje również zasiłków i innych świadczeń z pomocy społecznej...
wniosku M. J. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi M. J. na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego...

VII SA/Wa 2092/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-17

nadesłanego wniosku o przyznanie prawa pomocy poprzez podanie:, - czy uzyskuje pomoc ze strony rodziny lub innych osób, organizacji społecznych lub Miejskiego Ośrodka...
Pomocy Społecznych, jeśli tak, należało podać od kogo, w jakiej wysokości lub formie,, - u kogo posiada zadłużenie (bank, osoba fizyczna ),, - na jaką kwotę jest obecnie...
1   Następne >   +2   +5   +10   23