Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki X

I OZ 941/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-18

bezpieczeństwa obywateli i Państwa Polskiego. Jest dobrowolną, demokratyczną, samorządną i trwałą organizacją pozarządową działającą na rzecz użyteczności społecznej...
prawnego, a także organizacja społeczna, o której mowa w art. 25 § 4 P.p.s.a., w sprawach innych osób, jeżeli sprawa dotyczy zakresu jej statutowej działalności., Z kolei art...

II GZ 926/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-13

w zakresie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi 'C.' Spółki z o.o. z siedzibą...
Administracyjny w W., postanowieniem objętym zażaleniem, odmówił 'C.' Spółce z o.o. z siedzibą we W. przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie...

II GZ 193/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-29

w zakresie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi 'C.' Spółki z o.o. z siedzibą...
w Warszawie, postanowieniem objętym zażaleniem, odmówił 'C.' Spółce z o.o. z siedzibą we W. przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów...

II GZ 899/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-13

przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi 'C.' Spółki z o.o. we W. na postanowienie Ministra Gospodarki...
z o.o. we W. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze tej spółki na postanowienie Ministra Gospodarki z dnia [...] czerwca 2014 r...

II GSK 2238/16 - Wyrok NSA z 2018-06-08

, którzy mają prawo korzystać z pomocy publicznej, jeśli zrealizują warunki określone w zezwoleniu. Tak więc określenie w zezwoleniu terminu jego końcowego obowiązywania...
zezwolenia w 2004 roku, polegającej na dostosowaniu zasad przyznawania pomocy publicznej do nowych warunków, zostało dokonane bez podstawy prawnej i stanowi rażące naruszenie...

II GSK 1592/18 - Wyrok NSA z 2018-11-21

zwolniła się z obowiązków wynikających z zezwolenia. W sytuacji gdy Spółka skorzystała z przywileju, jakim jest pomoc publiczna z tytułu działalności w strefie, na Spółce...
się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji, albo nakazuje przepis prawa, albo orzeczenie takie leży w interesie społecznym lub w interesie strony. Sąd...

II GSK 948/18 - Wyrok NSA z 2018-09-18

wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje przepis prawa, albo gdy leży to w interesie społecznym lub interesie strony. Organ zaakcentował, że z powołanego przepisu wynikają dwie...
natomiast uprawnia organ do stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, jeżeli stała się ona bezprzedmiotowa i leży to w interesie społecznym lub interesie strony. W każdym z ww...

II GSK 883/19 - Wyrok NSA z 2019-11-05

Miasta Żory, potwierdzającym istnienie interesu społecznego (publicznego) w przedłużeniu zezwolenia na prowadzenie przez Spółkę działalności na terenie KSSE;, - 7 listopada...
Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, odnoszących się do zmiany terminu obowiązywania zezwoleń na prowadzenie działalności...

I OSK 462/15 - Wyrok NSA z 2016-12-07

było zatem obejściem przepisów ustawy o giełdach towarowych. Zdaniem skarżącego kasacyjnie system zielonych certyfikatów nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1...
URE w optyce Fundacji doprowadziłoby do sytuacji, w której nie byłoby jakiejkolwiek społecznej kontroli nad tym, czy opłaty pobierane są w sposób i w wysokości...

I OSK 3301/14 - Wyrok NSA z 2016-11-18

orzeczenia nacjonalizacyjnego co do działki nr [..] rażąco narusza prawo i interes społeczny., W uzasadnieniu wyroku wskazano również, iż Sądy stwierdziły, że orzeczenia...
decyzja rażąco narusza prawo lub rażąco narusza interes społeczny., Decyzja Ministra Gospodarki z dnia [..] czerwca 2012 r., znak: [..], której dotyczyły wnioski o ponowne...
1   Następne >   2