Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki X

II GSK 1236/19 - Wyrok NSA z 2022-12-02

oznaczałaby niedozwolone zwiększenie pomocy publicznej., Po rozpoznaniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy organ nie uwzględnił podniesionych zarzutów i decyzją z 17 września...
tzw. decyzji związanej, w której nie ma miejsca na dodatkowe płaszczyzny oceny stanu faktycznego wpływającego na rozstrzygnięcie, w tym na ocenę interesu społecznego...

II GSK 823/19 - Wyrok NSA z 2022-09-22

. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dz. Urz. UE L 214/3 z dnia 9 sierpnia 2008 r., dalej: 'rozporządzenie...
pomocy państwa na rzecz polskiego producenta podstawowych organicznych związków chemicznych, tj. Skarżącej, wszczął z urzędu postępowanie w sprawie unieważnienia ww...

I OZ 941/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-18

bezpieczeństwa obywateli i Państwa Polskiego. Jest dobrowolną, demokratyczną, samorządną i trwałą organizacją pozarządową działającą na rzecz użyteczności społecznej...
prawnego, a także organizacja społeczna, o której mowa w art. 25 § 4 P.p.s.a., w sprawach innych osób, jeżeli sprawa dotyczy zakresu jej statutowej działalności., Z kolei art...

II GZ 926/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-13

w zakresie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi 'C.' Spółki z o.o. z siedzibą...
Administracyjny w W., postanowieniem objętym zażaleniem, odmówił 'C.' Spółce z o.o. z siedzibą we W. przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie...

II GZ 193/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-29

w zakresie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi 'C.' Spółki z o.o. z siedzibą...
w Warszawie, postanowieniem objętym zażaleniem, odmówił 'C.' Spółce z o.o. z siedzibą we W. przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów...

II GZ 899/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-13

przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi 'C.' Spółki z o.o. we W. na postanowienie Ministra Gospodarki...
z o.o. we W. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze tej spółki na postanowienie Ministra Gospodarki z dnia [...] czerwca 2014 r...

II GSK 2238/16 - Wyrok NSA z 2018-06-08

, którzy mają prawo korzystać z pomocy publicznej, jeśli zrealizują warunki określone w zezwoleniu. Tak więc określenie w zezwoleniu terminu jego końcowego obowiązywania...
zezwolenia w 2004 roku, polegającej na dostosowaniu zasad przyznawania pomocy publicznej do nowych warunków, zostało dokonane bez podstawy prawnej i stanowi rażące naruszenie...

II GSK 1592/18 - Wyrok NSA z 2018-11-21

zwolniła się z obowiązków wynikających z zezwolenia. W sytuacji gdy Spółka skorzystała z przywileju, jakim jest pomoc publiczna z tytułu działalności w strefie, na Spółce...
się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji, albo nakazuje przepis prawa, albo orzeczenie takie leży w interesie społecznym lub w interesie strony. Sąd...

II GSK 948/18 - Wyrok NSA z 2018-09-18

wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje przepis prawa, albo gdy leży to w interesie społecznym lub interesie strony. Organ zaakcentował, że z powołanego przepisu wynikają dwie...
natomiast uprawnia organ do stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, jeżeli stała się ona bezprzedmiotowa i leży to w interesie społecznym lub interesie strony. W każdym z ww...

II GSK 1121/19 - Wyrok NSA z 2022-12-02

. (zwaną dalej w skrócie 'decyzją konwertującą') Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie art. 6 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 2 października 2003 r...
z konwersją zezwolenia, do sytuacji Spółki mają w pełni zastosowanie zasady korzystania z pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych obowiązujące po 1 maja 2004...
1   Następne >   2