Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Morskiej X

IV SA/Wa 63/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-06

niejawnym wniosku Stowarzyszenia R. w T. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie dotyczącej dopuszczenia Stowarzyszenia R. w T. do udziału w postępowaniu...
o zwolnienie od kosztów sądowych., W nadesłanym następnie na wezwanie Sądu wniosku o przyznanie prawa pomocy sporządzonym na urzędowym formularzu PPF Stowarzyszenie podało...

III SA/Wa 3231/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-02-28

2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (Dz. U. Nr 213, poz. 1800 ze zm.) - określanej dalej jako ustawa o pomocy publicznej...
, art. 19 ust. 1 i ust. 2, art. 53 i art. 54 w związku z art. 6 ust. 1 i art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy publicznej, Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. zatwierdził...

II SA/Wa 1031/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-12-02

.) Protokolant Michał Sułkowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 grudnia 2004 r. sprawy ze skargi A. S. na decyzję Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej...
argumentował głównie treścią § 3 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania...

III SA/Wa 1771/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-02-08

Społecznej z dnia [...]marca 2004 r. Nr [...] w przedmiocie przekazania zgodnie z właściwością odwołania od decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowej w podatku od środków...
. O. wskazując , iż sprawa dotyczy decyzji z dnia [...] stycznia 2004 r. nr [...] zwrócił się do Wojewody [...] z prośbą o pomoc w tej sprawie. Decyzją tą była decyzja...

IV SA/Wa 63/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-27

z wniosku S. w T. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie dotyczącej dopuszczenia S. w T. do udziału w postępowaniu w sprawie ze skargi P. F...
. na decyzję Ministra Gospodarki Morskiej z dnia [...] października 2007 r., nr [...] w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej postanawia odmówić przyznania prawa pomocy...

VI SA/Wa 1389/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-12-12

- butan nie było możliwości przeprowadzenia działań określonych w § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r...
Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. Nr 135 poz. 1269...

VI SA/Wa 1489/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-15

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] kwietnia 2004r. Nr [...] cofającą firmie P. Sp. z o.o. z siedzibą w W. zezwolenie Nr [...] z dnia [...] listopada...
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej ponownie przedłużył terminy realizacji warunków zezwolenia w ten sposób, że ostateczny termin rozpoczęcia działalności, zatrudnienia...

VI SA/Wa 966/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-09-08

do korzystania z pomocy publicznej wynikające z zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, uprawniające do korzystania z pomocy...
Akcyjna z siedzibą w L., zwana dalej 'skarżącą'., W dniu [...] marca 2003 r. skarżąca wystąpiła do Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o zmianę...

IV SAB/Wa 2/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-06-20

zwrotu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. B. P. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Ministra Gospodarki...
312/04 uchylającego decyzję Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] stycznia 2004 r. oraz poprzedzającą ją decyzję Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki...

II SA/Wa 1824/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-02-28

% podatku VAT, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Wojewoda [...] postanowieniem z dnia [...] maja 2005 r. nr [...] wznowił, na wniosek K. N...
wskazała, że nie mogła dotrzymać terminu ze względów formalnych. Zarzuciła postanowieniu niezgodność z zasadami współżycia społecznego. Wskazała, że wydawane, w sprawie...
1   Następne >   2