Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej X

V SA/Wa 116/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-06

samodzielnie, nie posiada nieruchomości, zasobów pieniężnych ani przedmiotów wartościowych. W rubryce 10 wniosku oświadczył, iż utrzymuje się z zasiłku stałego pomocy społecznej...
, które są również częściowo refundowane przez ośrodek pomocy społecznej. Do pisma załączył kopie decyzji: z dnia (...) października 2015 r. o przyznaniu zasiłku stałego w wysokości (...) zł...

V SA/Wa 1554/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-15

, oszczędności, przedmiotów wartościowych, a jego jedyne źródło utrzymania stanowią środki pieniężne wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w S. w wysokości 634 zł...
oszczędności pieniężnych ani przedmiotów wartościowych. Uzyskiwany w ramach pomocy społecznej dochód w wysokości 634 zł po uwzględnieniu kosztów związanych z niezbędnym...

V SA/Wa 361/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-08

wartościowych. W rubryce 10 wniosku oświadczył, iż utrzymuje się z zasiłku stałego pomocy społecznej w wysokości 634 zł., W dodatkowym oświadczeniu z dnia [...] 2018 r...
prawa pomocy w zakresie całkowitym. Zauważyć należało, iż skarżący jest osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym, utrzymuje się z pomocy społecznej w postaci zasiłku...

V SA/Wa 723/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-23

prawo do części pomocy, zgodnie z § 11 ust. 2., Organ II instancji stwierdził, że zakres operacji dotyczył wybudowania oraz wyposażenia Lokalnego Centrum Pierwszej...
się do wyjaśnień Skarżącego, iż już na etapie obsługi wniosku o pomoc ARiMR wiedziała o planowanym wynajmie pomieszczeń i zaakceptowała to, Minister stwierdził, że z treści...

V SA/Wa 1650/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-04

kwotę przypadającą do zwrotu w wysokości 63.848,32 zł wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych z tytułu nienależnie pobranej pomocy na podstawie umowy...
wezwał stronę do sprecyzowania wniosku z (...) grudnia 2017 r., oraz wykazania uzasadnionych względów społecznych lub gospodarczych, które mogłyby być podstawą pozytywnego...

V SA/Wa 569/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-24

i Modernizacji Rolnictwa a skarżącą oraz korektą kosztów kwalifikowanych w wyniku, której została skorygowana pierwotna kwota pomocy, Prezes ARiMR pismem...
wniosku poprzez wykazanie uzasadnionych względów społecznych lub gospodarczych, które mogłyby być podstawą pozytywnego rozpatrzenia wniosku oraz o informację na temat...

I GSK 1698/21 - Wyrok NSA z 2022-07-12

tego przepisu w sytuacji, kiedy nie zachodzą przesłanki do uznania, że udzielona pomoc była wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem i była nienależna,, - § 52 pkt 1 w zw. z §...
pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 - Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą...

V SA/Wa 1352/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-02

otrzymała pomoc finansową w wysokości 384.000 zł (w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizacje operacji. Celem operacji zgodnie z zawartą umową...
. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty lub zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 - Środki na rzecz...

V SA/Wa 1862/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-21

wartość przyznanej pomocy finansowej wyniosła 227.970,62 zł., Po zakończeniu realizacji projektu zespół kontrolny Urzędu Marszałkowskiego Województwa [...] przeprowadził...
i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych...

II SA/Ol 454/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-08-20

szczegółowe i kanał [...] odprowadza wody do pompowni [...], skąd następnie za pomocą przepompowni [...], wody opadowe odprowadzane są do rzeki [...]. Wskazany rów...
szczegółowej [...] wchodzący w skład polderu [...], który poprzez rowy szczegółowe i kanał [...] odprowadza wody do pompowni, skąd następnie za pomocą przepompowni...
1   Następne >   +2   4