Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Funduszy i Polityki Regionalnej X

I GZ 378/21 - Postanowienie NSA z 2021-11-23

Gminy w A. oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w A. od 8 października do odwołania nie będą przyjmowały petentów' oraz, że 'dzień 24 grudnia 2020 r. będzie dniem wolnym...
.; nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej postanawia: oddalić zażalenie. Postanowieniem z 26 stycznia 2021 r., sygn. akt V SA/Wa 1707/20 Wojewódzki Sąd...

V SA/Wa 1526/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-13

. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie...
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25, ze zm...

V SA/Wa 1552/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-16

nr III/8.1.1/C/11) nie było objęte pomocą publiczną., Kwalifikacja uczestników miała być weryfikowana na podstawie dokumentów potwierdzających spełnienie ww. kryteriów, w szczególności...
uprzywilejowanej względem tych, którzy pomocy tej nie otrzymali. W szczególności uczestnictwo w szkoleniach z zakresu księgowości, doradztwa prawnego i podatkowego...

V SA/Wa 1369/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-13

. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 10 i 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str.1), dalej: 'rozporządzenie...
- Prawo o szkolnictwie wyższym. W 1998 r. zarządzeniami ówczesnego Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej nastąpiło usamodzielnienie szpitali klinicznych i nadanie im statusu...

V SA/Wa 1031/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-12

ważnym interesem zobowiązanego lub interesem publicznym. Przywołał także art. 64 ust. 2 pkt 2 ufp odnoszącego się do udzielania ulg stanowiących pomoc de minimis...
albo części należności lub rozkładać na raty płatność całości albo części należności - w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności...

I GSK 670/21 - Wyrok NSA z 2021-11-05

(WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu...
wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli, prowadząc postępowanie w sposób budzący zaufanie...

V SA/Wa 314/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-09

Funduszu Rozwoju, Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006. str...
tym pojęciem a pojęciami stosowanymi w różnych instrumentach ustanawiających różne fundusze przyznające pomoc finansową, (punkt 48). Co się tyczy następnie kontekstu, w jaki...

V SA/Wa 363/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-02

, iż pomoc przyznana beneficjentowi w ramach umowy o dofinansowanie wiązała się z realizacją całości zadań ustalonych w umowie, a także z osiągnięciem założonych wskaźników...
oraz wykonaniem przez beneficjenta wszelkich obowiązków. Ich spełnienie warunkowało udzieleniem pomocy beneficjentowi. W związku z tym nieosiągnięcie planowanego poziomu...

I GSK 3227/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-21

, niewywiązanie się z umowy z Klientem). Skarżący nie posiada oszczędności - podał, że aby spłacić zaległości w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych sprzedał samochód...
częściowej pomocy prawnej - załączony formularz i załączone do niego dokumenty pozwalają na weryfikację jego sytuacji majątkowej., Naczelny Sąd Administracyjny zważył...

V SA/Wa 266/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-28

zamknięcia programów operacyjnych przyjętych do celów pomocy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności...
na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Zgodnie z art. 8 k.p.a.: Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie...
1   Następne >   2