Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej X

V SA/Wa 3455/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-08

w wierszu 2 tej tabeli wykazuje się średnią miesięczną liczbę uczniów w szkołach/wychowanków w przedszkolach w podmiotach leczniczych lub jednostkach pomocy społecznej według...
pomocy społecznej są uczniowie, którzy przebywają w tych placówkach przez cały rok szkolny, wykazuje się ich w tabeli U3.1 i pozostałych tabelach dotyczących uczniów. Tacy...

VII SA/Wa 2216/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-17

, ruchomości, papierów i przedmiotów wartościowych, nie korzystają z pomocy osób trzecich oraz pomocy społecznej., Średnie miesięczne wydatki gospodarstwa domowego...
legalizacyjnej nie spowodowało konieczności korzystania z pomocy społecznej (wyrok WSA w Bydgoszczy z 21 kwietnia 2009 r., sygn. akt I SA/Bd 90/09). Wskazał, że minimum socjalne...

VII SA/Wa 1299/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-16

się o przedstawienie dokumentów wskazujących na sytuację finansową, majątkową i rodzinną strony oraz do PINB w [...], [...]WINB, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej...
zł, tj. po 2.058,75 zł na każdego członka rodziny., Wnioskodawczyni nie jest objęta pomocą społeczną i nie pobiera świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i dodatku...

VII SA/Wa 82/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-04

od progów uprawniających do skorzystania z pomocy społecznej (minimum socjalne za I kwartał 2020 r. dla 1 osobowego gospodarstwa emeryckiego wynosiło 1.232,47 zł). Organ...
ze świadczeń z pomocy społecznej. Takich skutków nie wywoła również wykonanie nakazu rozbiórki, orzeczonego w przypadku braku zapłaty opłaty legalizacyjnej. Minister wziął...

VII SA/Wa 981/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-06

nie ma zobowiązań wobec banków czy innych instytucji finansowych. Nie korzysta z pomocy społecznej., Jeśli chodzi o sytuację zdrowotną skarżącego, organ wskazał, że jak wynika...
, że nie jest w stanie razem z żoną zaoszczędzić środków na spłatę tak wysokich rat i spowoduje to konieczność zwrócenia się o pomoc do opieki społecznej., W odpowiedzi na skargę, Minister...

VII SA/Wa 277/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-22

dobra rodziny. Jednym z przejawów tej polityki jest pomoc ze strony władz publicznych udzielania rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej...
finansowego. Takie twierdzenia organu są w całości nieuzasadnione i sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, a pomoc jaką świadczy dobrowolnie córka skarżących świadczy...

VII SA/Wa 586/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-10

do uiszczenia opłaty legalizacyjnej, po jej uiszczeniu znajdzie się takiej sytuacji materialnej, że zmuszona będzie do korzystania z pomocy społecznej, stając się obciążeniem...
ustalonej opłaty legalizacyjnej) zaszłaby konieczność korzystania przez podatnika z pomocy społecznej lub doszłoby do jego bankructwa, narażającego inne podmioty bądź...

VII SA/Wa 1062/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-01

kredytu to 31 grudnia 2020 r., a kwota pozostała do spłaty wynosi 19600 zł. Rodzina Wnioskodawcy nie była objęta wsparciem ze strony organów pomocy społecznej., Minister...
, jednak rodzina wnioskodawcy nie jest objęta wsparciem ze strony organów pomocy społecznej, zaś wnioskodawca dysponuje potencjałem umożliwiającym poprawę swojej sytuacji...

VII SA/Wa 2122/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-14

+. Wnioskodawcy w okresie od 1 stycznie 2018 do chwili obecnej nie korzystali ze świadczeń pomocy społecznej oraz nie składali wniosku o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami...
w rozpatrywanej sprawie odmowa udzielenia ulgi nie doprowadzi do konieczności korzystania przez wnioskodawców ze świadczeń z pomocy społecznej. Takich skutków nie wywoła...

VII SA/Wa 258/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-12

do konieczności skorzystania z pomocy społecznej bowiem pozostające środki nie wystarczą na zaspokojenie nawet podstawowych potrzeb. Skarżący w tym właśnie upatruje...
korzystania przez podatnika z pomocy społecznej (zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 21 kwietnia 2009 r., sygn. akt I SA/Bd 90/09, http...
1   Następne >   3