Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Finansów X
  • Symbol

I SA/Wr 604/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-09-05

Społecznej (dalej: GOPS). Jednostka ta została powołana do realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej (art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym...
). Działalność GOPS reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, ze zm.; dalej: ustawa pomocy społecznej).Zadaniem GOPS...

II GSK 2057/11 - Wyrok NSA z 2013-01-30

jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 ze zm.) na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców skierowanych do domów pomocy społecznej w drodze...
decyzji administracyjnych wydanych przed dniem 1 stycznia 2004 r., umieszczonych w domach pomocy społecznej prowadzonych przez W. P. i J. O. Wojewoda stwierdził, że Miasto...

I SA/Go 457/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-12-13

, do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, obejmujących sprawy pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych. Jednostkami...
, które realizują w imieniu i na rzecz Gminy te zadania są Ośrodek Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy (dalej: Jednostki). Jednocześnie, w świetle ustawy z dnia 5 września...

V SA/Wa 2116/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-30

, poz. 539, z późn. zm.), przeznaczoną dla powiatów, które prowadzą lub zlecają prowadzenie ponadgminnych domów pomoc społecznej, w których przebywają mieszkańcy przyjęci...
zawarł umowę nr [...] o organizowaniu i prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej '[...]' w B. przy ul. [...] ze spółką jawną '[...] M. S, K. S Spółka Jawna' z siedzibą przy ul...

I SA/Go 455/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-12-06

gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, obejmujących sprawy pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych. Jednostką, która realizuje w imieniu...
i na rzecz Gminy przedmiotowe zadania, jest Ośrodek Pomocy Społecznej (dalej: OPS)., Jednocześnie, w świetle ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach...

I FSK 1887/17 - Wyrok NSA z 2020-10-21

rozumianej pomocy społecznej. We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Miasto pytało o swój status jako podatnika VAT z tytułu świadczenia szeregu różnych...
w ośrodku wsparcia - Dziennym Domu Pomocy Społecznej, Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Domu dla Samotnych Kobiet i Matek z Dziećmi, mieszkaniach chronionych,, - pobytu...

I FSK 1019/17 - Wyrok NSA z 2019-09-26

skarżącej, iż Powiat z tytułu prowadzenia domu pomocy społecznej nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług odpowiada prawu. Dom opieki społecznej niemający...
osobowości prawnej będący budżetową jednostką powiatową i finansowany z jego budżetu wykonuje zadania określone w przepisach z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej...

III SA/Gl 1457/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-02-12

Jankiewicz (spr.), Protokolant Monika Rał, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 lutego 2015 r. przy udziale - sprawy ze skargi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w R...
) Dyrektor Izby Skarbowej w K. stwierdził, że stanowisko wnioskodawcy - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w R. , przedstawione we wniosku o interpretację prawa...

V SA/Wa 2615/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-27

terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966, z późn. zm.), przeznaczoną dla powiatów, które prowadzą lub zlecają prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej, których przebywają...
Kontroli Skarbowej w L. przeprowadził w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS) w L. kontrolę zakończoną wynikiem kontroli z dnia [...] listopada 2006 r. wskazującym...

I SA/Kr 462/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-06-06

czerwca 2013 r., sprawy ze skargi Domu Pomocy Społecznej w K., na interpretację indywidualną Ministra Finansów, z dnia 17 grudnia 2012 r. Nr [...], w przedmiocie podatku...
(dwieście złotych). Pismem z 17 września 2012r. Dom Pomocy Społecznej w K. złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100