Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Energii X

II SAB/Wa 710/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-10

infrastruktury energetycznej służącej zaspokajaniu potrzeb społecznych. Rzeczona pomoc publiczną przyznawana jest w ramach polityki rozwoju zdefiniowanej w art. 2 ustawy...
część umowy przyznającej pomoc publiczną na jego realizację. Przywołać w tym miejscu należy prezentowane w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego stanowisko...

I OSK 2037/17 - Wyrok NSA z 2019-05-07

publicznych projektu związanego z budową infrastruktury energetycznej służącej zaspokajaniu potrzeb społecznych. Rzeczona pomoc publiczna przyznawana jest w ramach polityki...
wydatkowania środków publicznych. Wniosek taki, jako stanowiący integralną część umowy o przyznanie pomocy publicznej (jej złącznik), przestaje być li tylko dokumentem prywatnym...

VI SA/Wa 2667/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-05

, stosownie do art. 2 pkt 16 UKSC, należy rozumieć usługę, która ma kluczowe znaczenie dla utrzymania krytycznej działalności społecznej lub gospodarczej i została wymieniona...
i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów ustawy...

VI SA/Wa 2666/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-22

dla utrzymania krytycznej działalności społecznej lub gospodarczej i została wymieniona w wykazie usług kluczowych (2 pkt 16 UKSC). Nadmienił również, że system informacyjny...
zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego...

II SA/Wa 1932/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-16

za pomocą wykładni językowej art. 23a ustawy o dostępie do informacji publicznej (por. Bogusław Banaszak, Michał Bernaczyk, Konsultacje społeczne i prawo do informacji...
się, oprócz Ministerstwa Energii, także Instytut Pamięci Narodowej oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jednocześnie, jak wyżej wskazano, nie zawiera...

VI SA/Wa 2151/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-03

należy natomiast rozumieć usługę, która ma kluczowe znaczenie dla utrzymania krytycznej działalności społecznej lub gospodarczej i została wymieniona w wykazie usług...
telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo...

V SA/Wa 819/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-19

na raty płatność całości albo części należności - w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi...
należności, o których mowa w art. 60, które:, 1) nie stanowią pomocy publicznej;, 2) stanowią pomoc de minimis albo pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - w zakresie...

II SA/Wa 103/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-28

prawa, wreszcie zapewniać społeczną kontrolę nad działaniami organów władzy publicznej'., Mając powyższe na względzie, skarżący stwierdził, że wydając obie sporne decyzje...
2002 r., sygn. akt II SA 4033/01 (Wokanda z 2002 r., nr 12, s. 39), pomocą w wyjaśnieniu tej kwestii służyć może uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 maja 1997 r...

V SA/Wa 2093/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-30

konkursu został przesłany za pomocą elektronicznego generatora wniosków w ramach I poprawek formalnych. Zgodnie z ustaleniami pomiędzy Wnioskodawcą a pracownikiem NFOŚiGW...
przesłany za pomocą elektronicznego generatora wniosków w ramach I poprawek formalnych. Zgodnie z ustaleniami pomiędzy Wnioskodawcą a pracownikiem NFOŚiGW, dokument został...

IV SA/Wa 1648/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-27

. '[...]' oraz 1 szt. '[...]', przeprowadzenie energii wytworzonej przez turbiny do podstacji AC za pomocą 'Kabla wewnętrznego ŚN-AC' o szacowanej długości 137 km...
, oraz przeprowadzenia jej dalej do konwertera AC/DC za pomocą kabla wewnętrznego WN-AC o długości ok. 20 km, dalsze przesyłanie energii za pomocą morskiego kabla energetycznego wysokiego...
1   Następne >   2