Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Edukacji i Nauki X

I OW 284/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-08

do rozpoznania wniosku K. G. w sprawie umieszczenia w domu pomocy społecznej postanawia: odrzucić wniosek Wnioskiem z dnia 16 grudnia 2015 r. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej...
W. a Wójtem Gminy K. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K. G. w sprawie umieszczenia w domu pomocy społecznej., Zgodnie z zarządzeniem z dnia 29...

I OSK 1364/17 - Wyrok NSA z 2019-03-26

, w tym spełniania przesłanek uzasadniających korzystanie ze świadczeń z systemu pomocy społecznej., Zgodnie z § 17 ust. 13 rozporządzenia, wymogiem formalnym do uznania trudnej sytuacji...
materialnej jest udowodnienie przez wnioskodawcę korzystania ze świadczeń z systemu pomocy społecznej lub przedstawienie zaświadczenia właściwego ośrodka pomocy...

I OZ 1320/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-17

, albowiem na podstawie art. 239 § 1 pkt 1 lit. a) p.p.s.a. jego skarga dotyczy pomocy społecznej. Jak zaznaczył, ustawodawca przyjął, że sam charakter takich spraw przesądza...
pomocy i opieki społecznej., Rozważenia zatem wymaga, czy sprawa umorzenia kredytu studenckiego mieści się w zakresie pojęcia spraw z zakresu pomocy i opieki społecznej...

II SA/Wa 3187/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-21

materialnej, a także przekazania zaświadczenia potwierdzającego konieczność korzystania ze świadczeń z systemu pomocy społecznej w wyniku utraty stałego źródła dochodu...
, że utrata pracy i dochodów wpłynęła na konieczność korzystania przez niego ze świadczeń z systemu pomocy społecznej, co więcej - oświadczył, iż nie zdecydował...

I OSK 2503/17 - Wyrok NSA z 2019-07-23

przez ośrodek pomocy społecznej sytuację kredytobiorcy i członków jego rodziny, w której spełnione są przesłanki uzasadniające korzystanie ze świadczeń z systemu pomocy społecznej...
z ośrodka pomocy społecznej, co stanowi, niezgodne z ustawą zawężenie pojęcia 'trudna sytuacja życiowa'. Definicja ustawowa tego pojęcia nie odnosi go do stanów objętych...

II SA/Ol 45/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-03-14

pomocy społecznej i pomocy finansowej znajomych. Nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania sądowo administracyjnego nawet w części, ponieważ ma problemy ze zdobyciem...
czynszowych w wysokości 713,80 zł /k. 57/; Pomoc Społeczna przyznała mu świadczenia na marzec br. /k. 64-65/. W ww. piśmie oświadczył m.in., iż z pomocy finansowej znajomych...

II SA/Wa 1576/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-23

stycznia 2016 r., kserokopię decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] z dnia [...] listopada 2015 r. o przyznaniu zasiłku okresowego do dnia [...] grudnia 2015 r. oraz wyciąg...
sprawie wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, że w chwili obecnej sytuacja życiowa i finansowa skarżącej jest trudna. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wstrzymał stronie...

I OSK 2362/12 - Wyrok NSA z 2013-03-26

z którym przez trudną sytuację życiową rozumie się udokumentowaną przez ośrodek pomocy społecznej sytuację kredytobiorcy i członków jego rodziny, w której spełnione...
są przesłanki uzasadniające korzystanie ze świadczeń z systemu pomocy społecznej, albo trudną sytuację materialną wynikającą z przypadku losowego, powodującego długotrwałą utratę...

II SAB/Go 20/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-08-19

wskazać, iż skarżący jest osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku. S.W. korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej., Skarżący nie posiada oszczędności ani wartościowych rzeczy...
niejawnym wniosku S.W. o udzielenie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Instytutu Teologiczno-Filozoficznego...

II SA/Ol 52/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-01-30

z pomocy społecznej (rodzinnych, pielęgnacyjnych, z tytułu kształcenia i rehabilitacji), świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dodatku mieszkaniowego. Łączna kwota, tj...
- 100 zł, opał - 270 zł, gaz - 58 zł, leki - 343, ubrania 350 zł, pomoce szkolne: przybory - 40 zł i Internet - 45 zł., W oparciu o poświadczone przez skarżącą informacje...
1   Następne >   +2   +5   +10   16