Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Edukacji Narodowej X

III SA/Gd 53/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-03-15

oraz nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne., W tym stanie należało uznać, co następuje:, Instytucja prawa pomocy uregulowana w przepisach dotyczących postępowania...
. W. o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. Odwołań [...] Uniwersytetu Medycznego z dnia 16 listopada 2012 r...

III SA/Gd 53/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-07-03

oraz nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne., W tym stanie należało wskazać, co następuje:, Instytucja prawa pomocy uregulowana w przepisach dotyczących...
. W. o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. Odwołań [...] z dnia 16 listopada 2012 r. nr [...] w przedmiocie nieprzyjęcia...

II SA/Bd 744/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-11-03

organów z zakresie niezbędnym do dokładnego wyjaśniają stanu faktycznego i prawnego w wyniku czego organ nie miał na względzie interesu społecznego ani słusznego interesu...
w przywołanym orzeczeniu., Stypendium rektora, o które ubiega się skarżąca jest świadczeniem w ramach pomocy materialnej dla studentów przewidzianym w art. 86 ust.1 pkt...

I OSK 1408/17 - Wyrok NSA z 2017-12-15

ze złożonym ślubowaniem i Regulaminem Studiów oraz przestrzeganie przepisów i zasad współżycia społecznego. W ocenie Komisji, obwiniony nie tylko złamał prawo, ale jako student...
, gdy wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo umyślne...

III OSK 3967/21 - Wyrok NSA z 2021-10-01

pomocy materialnej jakim jest stypendium dla osób niepełnosprawnych ograniczenie jego przyznania może nastąpić dopiero w sytuacji, gdy student pobierał stypendium...
, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej...

II SA/Bd 650/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-09-28

spełnione co najmniej trzy warunki:, • ubiegający się musi mieć status studenta;, • ubiegający się musi wyrazić wolę ubiegania się o pomoc,, • ubiegający się musi spełnić...
dodatkowe warunki przewidziane dla danej kategorii pomocy finansowej., Strona zwróciła też uwagę, że art. 93 ust 2 p.s.w.n stanowi, iż świadczenia przysługują studentowi...

II SA/Bd 737/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-11-17

przysługiwało, muszą zostać spełnione co najmniej trzy warunki:, - ubiegający się musi mieć status studenta;, - ubiegający się musi wyrazić wolę ubiegania się o pomoc...
;, - ubiegający się musi spełnić dodatkowe warunki przewidziane dla danej kategorii pomocy finansowej., Ponadto Skarżąca wskazała, że art. 93 ust 2 P.s.w.n stanowi...

II SA/Bd 582/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-09-28

, w wyniku czego Organ nie miał na względzie interesu społecznego ani słusznego interesu obywateli ani sprawności postępowania. Organ nie posługiwał się środkami adekwatnymi...
. Nie może natomiast rozpoznać sprawy kierując się kryteriami słuszności czy sprawiedliwości społecznej. W związku z tym, aby wyeliminować z obrotu prawnego akt wydany...

II SA/Bd 741/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-10-13

stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes...
spełnia przesłanki otrzymywania pomocy finansowej i jednocześnie jest beneficjentem takiej pomocy. Nie można więc podzielić poglądu organu odwoławczego, że dla biegu okresu...