Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Edukacji Narodowej i Sportu X

II SAB/Po 69/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-12-21

wnioskodawczyni załączyła kopię decyzji z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia [...] września 2011r., Zgodnie z dyspozycją art. 246 §1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia...
się z pomocy społecznej, której wysokość nie pozwala nawet na zaspokojenie podstawowych potrzeb koniecznego bieżącego utrzymania., Wnioskodawczyni nie dysponuje także wartościowym...

II SA/Wa 1610/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-11-18

działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,, b) opracowanie...
współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,, e) wykonywanie zadań...

I SA/Wa 1352/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-02-10

deklarację pomocy w tworzeniu szkoły społecznej w S. z jednoczesnym nieodpłatnym przekazaniem przez Gminę w użytkowanie całego majątku ruchomego i budynku dotychczasowej...
ekonomiczny nie może być jedyną racjonalną przesłanką zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w S. przy jednoczesnym braku akceptacji społecznej, a wręcz dużym protestem...

I OSK 121/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-16

prawnego uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie...
pomocy złożyła Rada Rodziców. O przyznaniu prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych, Sąd orzekł w postanowieniu z dnia 18 września...

I SA/Wa 1028/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-20

dwa 80/100) złotych stanowiącą 22% podatku VAT, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu D. K. Minister Edukacji Narodowej i Sportu decyzją z dnia...
społecznego i sprawiedliwością społeczną. Kredytobiorca nie przekazał informacji o ewentualnych zdarzeniach losowych wpływających na pogorszenie się jego sytuacji...

I SA/Wa 1853/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-10-13

, ale również kulturalnym. Szkoła otwarta jest na potrzeby środowiska lokalnego. Budynek Szkoły został wybudowany przy udziale pracy mieszkańców. Rodzice deklarują dalszą pomoc...
i gimnazjów. Wskazał, że wydatki na oświatę w 92,89 % są przeznaczane na płace i pochodne kosztem rezygnacji z wydatków na pomoce naukowe i wyposażenie. Gmina ogranicza...

I OSK 186/06 - Postanowienie NSA z 2007-02-07

zasadami współżycia społecznego i sprawiedliwością społeczną., Po złożeniu dnia 18 czerwca 2003 r. skargi na wyżej opisaną decyzję Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia...
jest pomoc materialna państwa dla studentów. Z tego też względu wygaśnięcie stosunku o charakterze cywilnoprawnym nie może zostać utożsamione z wygaśnięciem stosunku...

I SA/Wa 1852/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-10-13

gimnastycznych, posiada salę komputerową, bibliotekę i stołówkę. Wyposażona jest w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Prognozy demograficzne na następne cztery lata...
subwencji oświatowej. Czynnik ekonomiczny nie może być jedyną racjonalną przesłanką zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w M. przy jednoczesnym braku akceptacji społecznej...

I OSK 3137/12 - Wyrok NSA z 2013-04-17

kształcenia nauczycieli. Działanie Gimnazjum spowodowało sytuację, w której w szkole prowadzi bibliotekę inna jednostka organizacyjna przy pomocy zatrudnionych przez siebie...
z niezbędnym wyposażeniem; 2) biblioteki; 3) świetlicy; 4) gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej; 5) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych; 6...

I OSK 851/20 - Wyrok NSA z 2020-10-29

tradycję (w 2019 r. będzie obchodzić 100 - lecie istnienia) i stanowi ośrodek życia kulturalnego, oświatowego i społecznego mieszkańców wsi, integrując...
w W. przyczyni się w późniejszym terminie do jej likwidacji;, 8. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w W. nie został osiągnięty konsensus społeczny...
1   Następne >   3