Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Administracji i Cyfryzacji X

II SA/Ol 590/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-01-19

. Decyzją z '[...]' r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej '[...]' (dalej: 'organ pierwszej instancji') przyznał J.T. (dalej: 'Skarżąca') od 1 kwietnia 2020 r. do 30...
. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507) - dalej: 'ustawa' lub 'u.p.s.', przyznano Skarżącej wnioskowane świadczenie w minimalnej kwocie., W złożonym...

IV SA/Wa 3399/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-28

i nieruchomości rolnej (0,8 ha). Nie pracuje, nie pobiera zasiłku dla bezrobotnych ani świadczeń z pomocy społecznej. Skarżący pozostaje na utrzymaniu matki, która - jak wynika...
społecznej. Tymczasem jeżeli jego sytuacja byłaby rzeczywiście tak niekorzystna jak twierdzi to powinien wystąpić do organów pomocy społecznej o pomoc kompensującą...

II SA/Ol 320/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-08-04

wydana w następującym stanie faktycznym:, W dniu 1 października 2019 r. A. S. złożył w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w '[...]' wniosek o ustalenie prawa...
, organ właściwy ustala kto sprawuje opiekę i w tym celu może zwrócić się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego...

VI SA/Wa 1138/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-13

z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.),, b) spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada...
leczniczej, sanatoria, żłobki, publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty, publiczne i niepubliczne uczelnie, a także domy pomocy społecznej - w tym samym...

II SA/Ol 572/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-10-15

organu I instancji. Decyzją z '[...]' wydaną z upoważnienia Burmistrza B. przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. (dalej jako: organ I instancji...
konieczność. Wyjaśnił, że w trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego przebywał w ośrodku pomocy społecznej, gdzie załatwiał sprawy urzędowe i tylko dlatego nie był obecny...

II SA/Ol 212/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-05-06

') wnioskiem z 28 sierpnia 2019 r. skierowanym do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w D. (dalej: 'GOPS', 'organ I instancji') wystąpiła o przyznanie jej świadczenia...
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej działający z upoważnienia Wójta Gminy, ponownie odmówił Skarżącej wnioskowanego świadczenia. W motywach uzasadnienia argumentowano...

II SA/Ol 1030/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2020-05-13

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w '[...]' z '[...]' 2019 r., którą utrzymano w mocy decyzję Kierownika Działu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy...
Społecznej w '[...]' z 11 lipca 2019 r., o przyznaniu skarżącemu zasiłku celowego., Decyzja ta została doręczona skarżącemu 28 października 2019 r. i zawierała prawidłowe...

I SA/Wa 3136/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-16

za media, gdyż chcąc je płacić regularnie zmuszona byłaby cały dochód przeznaczyć na opłaty. Dodała, że otrzymuje z Ośrodka Pomocy Społecznej dopłatę do mieszkania...
z wniosku R. P. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi R. P.i T. K. na decyzje Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia [...] września 2014 r...

VII SA/Wa 1055/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-21

nie korzysta z pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zasiłek okresowy dla córki wynosi 357,41 zł., świadczenia rodzinne 330 zł., W sprawie zważono, co następuje...
. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi S. G. na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia [...] lutego 2012 r. znak: [...] w przedmiocie...

II SA/Ol 322/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-06-30

z '[...]' wydaną z upoważnienia Burmistrza O. przez Zastępcę Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w O. (dalej jako: organ I instancji), na podstawie art. 3...
Konstytucji), czy udzielania szczególnej pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej (art. 71 ust. 1 zdanie drugie Konstytucji) i osobom...
1   Następne >   +2   +5   +10   12