Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Lekarz Weterynarii X

II SA/Lu 747/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-08-22

netto. Skarżący wraz z rodziną korzystał z wsparcia w ramach programu 'Pomoc państwa w zakresie dożywiania.' oraz innych świadczeń z pomocy społecznej., Do wniosku...
dołączono zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej oraz decyzje tego ośrodka poświadczające korzystanie ze wsparcia pomocy społecznej. Dołączono też decyzję KRUS oraz umowę...

II SA/Gl 153/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-04-20

również to, że struktura dochodów wskazuje na to, że nie maja one charakteru stałego - świadczenia z pomocy społecznej. Równocześnie podkreślić wypada, że skarżąca...
o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych postanawia: zwolnić skarżącą od kosztów sądowych w całości Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 9 marca...

II OZ 43/14 - Postanowienie NSA z 2014-01-28

, nie korzystał i nie korzysta z pomocy społecznej., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie uznał, że przedstawiona przez skarżącego sytuacja majątkowa nie jest wiarogodna...
nie korzystał z pomocy społecznej, w tym w 2012 r., kiedy jego dochód miesięczny wynosił średnio 53 zł. Jest to kwota, za którą niewątpliwie byłoby niezwykle trudno...

II SO/Rz 14/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-06-25

w sprawach z zakresu opieki i pomocy społecznej. Sprawy zwrotu wypłaconych z Funduszu Alimentacyjnego świadczeń zostały uregulowane w ustawie z 7.09.2007 r. o pomocy osobom...
wniosku M. H. o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w całości, w sprawie ze skargi wyżej wymienionego na decyzję Samorządowego Kolegium...

II SA/Gl 153/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-09-28

, korzysta natomiast z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w S. w kwocie około 400 zł miesięcznie. Prowadzi ona wspólne gospodarstwo domowe wraz z córką...
skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata z urzędu p o s t a n a w i a: 1. umorzyć postępowanie w zakresie...

IV SA/Wa 1871/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-20

własne uprawnienia, zasoby i możliwości (art. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Dz. U. Nr 115, poz. 728 ze zm.)., Nie dysponując przy tym ani zasobami...
. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi W. K. na decyzję [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia...

II SA/Lu 322/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-10-20

, sąsiaduje budynek należący do Domu Pomocy Społecznej 'S. '. Połowę pomieszczeń obiektu wynajmowała firma E.-R. Sp. z o.o., której prezesem jest A. K., utrzymująca zwierzęta...
w pierwszej instancji wykazało, iż potencjalnych źródeł skąd mogły pochodzić zlewki było co najmniej trzy, tj. z własnej kuchni, Domu Pomocy Społecznej 'S.' w R., Zakładu Karnego...

II OZ 382/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-26

związanych z zaspokojeniem koniecznych potrzeb życiowych (nawet w ich podstawowym zakresie) i jednocześnie niekorzystania z instytucji pomocy społecznej czy też dopłat...
Ogólnoadministracyjnej zażalenia K. C. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 13 stycznia 2016 r., sygn. akt II SA/Rz 459/13 w przedmiocie prawa pomocy...

II SA/Gl 1147/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-04-06

, iż tylko jej córka i jej partner otrzymują dochody z pomocy społecznej w łącznej wysokości 1000 zł, z drugiej natomiast wskazuje łączny dochód w jej rodzinie na kwotę 2146 zł...
pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego z urzędu postanawia: oddalić wniosek Na druku urzędowego formularza wniosku o przyznanie...

II OZ 889/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-10

ze świadczeń z pomocy społecznej. Słusznie też wątpliwości Sądu wzbudziło nieprzedstawienie wyciągu z rachunku bankowego w sytuacji prowadzenia działalności gospodarczej...
odmawiające częściowego przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi W. N. na postanowienie...
1   Następne >   +2   +5   7