Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kurator Oświaty X

I OZ 623/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-01

zarządzenie. Wskazał, że sprawa dotyczy sfery pomocy i opieki społecznej, a więc podlega zwolnieniu od opłat na podstawie art. 239 pkt 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...
z zakresu oświaty i szkolnictwa, a nie sprawą z zakresu pomocy i opieki społecznej. Skarżący błędnie identyfikuje te dwie materie. Wsparcie dla osób niepełnosprawnych...

III SA/Łd 61/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-02-16

na druku 'PPF'., W uzasadnieniu wniosku skarżący wskazał, że utrzymuje się z zasiłków z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W oświadczeniu o stanie rodzinnym, majątku...
i dochodach skarżący wskazał jedynie, że uzyskuje dochody z tytułu zasiłku stałego z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 320 zł oraz zasiłek pielęgnacyjny w kwocie...

III SA/Lu 312/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-07-13

marca 2004r. o pomocy społecznej (t. jedn. - Dz.U. z 2008r., Nr 115, poz. 728 ze zm.) w związku z § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006r...
. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. Nr 135, poz. 950), gdzie kryterium dochodowe stanowiące jedną...

II SAB/Po 65/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-11-08

decyzji z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia [...] września 2011r., Zgodnie z dyspozycją art. 246 §1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo...
skarżącej pozwala na przyznanie prawa pomocy w całości. Znajduje się bowiem w trudnej sytuacji finansowej. Wnioskodawczyni utrzymuje się z pomocy społecznej...

II SO/Po 8/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-03-22

w całości. Znajduje się bowiem w trudnej sytuacji finansowej. Wnioskodawczyni utrzymuje się z pomocy społecznej, której wysokość nie pozwala nawet na zaspokojenie...
. wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie z wniosku G. L. o wymierzenia grzywny organowi postanawia 1. zwolnić G. L. od kosztów sądowych, 2. ustanowić dla G. L. radcę...

II SA/Po 109/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-04-21

w szkole policealnej kształcącej w zawodzie pracownik socjalny (po ukończeniu studiów podyplomowych w zakresie organizacji pomocy społecznej i pracy socjalnej, tj. 22...
o pracę z tą datą i podjęcia pracy następnego dnia pracy w placówce pomocy społecznej na stanowisku [...]., Zarazem Sąd stwierdził, że w aktualnym stanie rzeczy sytuację...

II SAB/Po 65/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-12-17

prawa pomocy w całkowitym zakresie., We wniosku o prawo pomocy złożonym na urzędowym formularzu PPF skarżąca oświadczyła, że utrzymuje się z pomocy społecznej...
na przyznanie prawa pomocy w całości. Utrzymuje się z pomocy społecznej, a wysokość aktualnych dochodów znajduje się na poziomie, który nie pozwala na poczynienie...

II SA/Wa 2311/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-03

kształcić w tym zawodzie, tylko w zawodach: florysta, technik usług kosmetycznych, opiekun w domu pomocy społecznej, technik geodeta, technik eksploatacji portów i terminali...
w zawodach: technik usług kosmetycznych, opiekun w domu pomocy społecznej, co pokrywa się z wnioskiem Spółki [...]. Natomiast kształcenie w zawodach: technik geodeta...

IV SAB/Po 22/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-10-12

pomocy wynika, iż Skarżąca będąc osobą bezrobotną prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe a źródłem jej utrzymania są środki otrzymywane z pomocy społecznej w kwocie 247...
o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi G.L. na bezczynność Kuratora Oświaty w przedmiocie informacji publicznej postanawia...

II SA/Po 397/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-08-06

, że nadal utrzymuje się z pomocy społecznej i nie ma możliwości wyznaczenia prawnika z wyboru. Oświadczyła, że samodzielnie prowadzi swoje gospodarstwo domowe...
, że sytuacja skarżącej pozwala na przyznanie prawa pomocy w niniejszej sprawie w całości. Utrzymuje się z pomocy społecznej, a wysokość aktualnych dochodów znajduje...
1   Następne >   +2   +5   +10   17