Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Komisja Papierów Wartościowych i Giełd X

VI SA/Wa 1018/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-07-12

zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Decyzją z dnia [...] marca 2004r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd orzekła o skreśleniu z listy...
, powinność uwzględnienia słusznego interesu strony, jeżeli nie stoi temu na przeszkodzie interes społeczny., Ustalić należy, czy decyzja została podjęta przez organ...