Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Orzekająca X

IV SA/Po 503/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-10-17

, że do (...) r. była zarejestrowana jako bezrobotna, ale status ten utraciła w związku z podjęciem studiów stacjonarnych. W tej sytuacji nie może korzystać z pomocy społecznej...
wezwanie odwołującej do przedstawienia opinii jednostki w systemie pomocy społecznej i nie została ona złożona przez odwołującą. Nie można za taką opinię uznać zaświadczeń...

IV SA/Po 773/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-04-03

, że organ nie zażądał opinii właściwej jednostki pomocy społecznej w celu ustalenia jej sytuacji dochodowej i majątkowej z góry zakładając, że nie należy jej się stypendium...
przez studenta niesamodzielnego finansowo. Organ zaznaczył, że nie nastąpiło wezwanie skarżącej do przedstawienia opinii jednostki w systemie pomocy społecznej i nie została...

II SAB/Po 47/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-11-13

, co jest przedmiotem sprawy sądowoadministracyjnej; nie uzyskuje żadnych dochodów i nie ma dostępu do 'zamkniętych' ofert pracy w PUP i nie korzysta z pomocy społecznej...
mu statusu osoby bezrobotnej; nie ma dostępu do 'zamkniętych' ofert pracy i do pomocy społecznej; z uwagi na brak dochodów nie składał zeznań podatkowych...

IV SA/Po 74/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-05-27

tych przepisów., Materialnoprawną podstawę rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie stanowią przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o pomocy społecznej, ustawy...
, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.), oraz wyższa niż suma kwot określonych w art. 5 ust...

II SAB/Po 47/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-09-19

jest w Powiatowym Urzędzie Pracy, organ odmówił mu nadania statusu osoby bezrobotnej, nie ma dostępu do ofert pracy i do pomocy społecznej., Z uwagi na fakt, że wniosek o prawo pomocy...
. wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi T. K. na bezczynność Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w przedmiocie nie przekazania wniosku do właściwego...

II SA/Po 814/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-01-17

. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), oraz wyższa niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28...
o świadczeniach rodzinnych, bądź art. 6 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej, to zupełnie inne brzmienie miałyby przepisy art. 179 ust. 4 i 5 p.s.w. Przyjęcie powyższej tezy...

II GSK 1489/10 - Wyrok NSA z 2012-02-01

finansów publicznych podał, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w G. przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług cateringowych...
Orzekającej I instancji;, 2) uznała obwinionego [...]za odpowiedzialnego nieumyślnego naruszenia dyscypliny finansów publicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w G...

IV SA/Po 359/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-10-06

z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593 ze zm.) oraz wyższa niż suma kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28...
pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu [...] - nie przyznała M. P. stypendium: socjalnego, podwyższenia stypendium socjalnego, na wyżywienie i mieszkaniowego...

IV SA/Po 403/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-05-28

z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 64/04/593 ze zm.). Studenci korzystają na koszt podatników z ubezpieczenia zdrowotnego (art. 3 ust. 2 pkt 1...
do wszystkich form pomocy materialnej, przewidzianej w art. 173 ust. 1 pkt 1-3 i 6-8, i ust. 2 psw. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym...

IV SA/Po 658/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-10-13

w rodzinie studenta nie może być niższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 r., nr 64, poz. 593...
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm., dalej kpa) w związku z § 4 ust. 6 lit. a) Regulaminu pomocy...
1   Następne >   +2   4